Amendement

Voorstel tot wijzigen Huishoudelijk Reglement
Leden van de Basis Inkomen Partij (BIP) in vergadering ,

Gezien het artikel van het Huishoudelijk Reglement met nr. 5.8
In aanmerking nemende dat:

Het inhuren van een aangewezen registeraccountant ons partij budget overschrijdt.

Stelt ondergetekende voor het artikel als volgt te wijzigen:

  • . 5.8 Jaarlijks na afloop van het vereningings jaar laat de penningmeester de boeken van

de vereniging controleren door een door het Landelijk Bestuur aangewezen financiele commissie.

Deze commissie bestaat op zijn minst uit 2 personen, die geen lid van het bestuur zijn

  • .
  • .

Hierbij verwijzend naar veplichtingen zoals gesteld in burgerlijk wetboek Boek 2, artikel 48

“Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders”

Johan Wesselink


HR

Artikel 2.4 Besluit tot niet-toelating

Het besluit tot niet-toelating als lid als bedoeld in artikel 5, derde lid, van de statuten, tot opzegging of ontzetting als lid, zoals bedoeld in artikel 6, eerste lid, sub c en d van de statuten, alsmede tot opschorting als bedoeld in artikel 2.3, derde lid, dient onder vermelding van de gronden onverwijld, doch in elk geval binnen één maand aan het desbetreffende lid te worden bekendgemaakt. Het besluit tot niet-toelating als lid en tot ontzetting worden met bericht van ontvangst en onder vermelding van de beroepsmogelijkheid, aan de betrokkene bekendgemaakt.

Statuten

Artikel 6 Einde lidmaatschap

  1. Het lidmaatschap eindigt door: a. overlijden van het lid;
  2. opzegging door het lid, welke schriftelijk dient te geschieden bij het Landelijk Bestuur van de partij, uiterlijk op de maand voorafgaand aan de opgegeven datum.;
  3. opzegging door de partij, welke schriftelijk dient te geschieden door het Landelijk Bestuur van de partij; deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de eisen voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld, wanneer hij zijn financiële verplichtingen gedurende een in het huishoudelijk reglement bepaalde termijn niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de partij niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  4. ontzetting, welke schriftelijk dient te geschieden door het Landelijk Bestuur; deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der partij handelt of de partij op onredelijke wijze benadeelt.
  5. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de partij op grond dat redelijkerwijs van de partij niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen vier weken na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open bij het Geschillencollege. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
  6. Opzegging door het lid ontslaat hem niet van de verplichting tot betaling van de contributie over het lopende jaar.
  7. Beëindiging van het lidmaatschap op grond van het bepaalde in lid 1. sub c. of d. gaat in op de datum van het verstrijken van de beroepstermijn tegen het besluit dan wel indien beroep is ingesteld op de datum van de uitspraak.

5. Beëindiging van het lidmaatschap op grond van het bepaalde in lid 1. sub c. of d. ontslaat het lid niet van de verplichting tot betaling van de contributie over het lopende jaar.