Basisinkomengarantie en de Nationalisatie van Banken

In een moderne maatschappij is het bankwezen voor alle burgers noodzakelijk. Als we kijken naar wat er allemaal in een maatschappij genationaliseerd [1] zou moeten worden, komen we uit bij bedrijven en instellingen die voor alle burgers gelijkelijk benodigd zijn. Daarbij horen water, elektriciteit, wegen, transportsystemen, media en zeker het bankwezen. Voor een fatsoenlijk leven zijn alle bovenstaande zaken essentieel en deze kunnen niet overgelaten worden aan de onzekerheden van de markt. De nationalisatie van het bankwezen zal daarnaast de ‘Occupy Wallstreet’kwestie tot bedaren brengen, met een heldere oplossing, zonder geschreeuw en zonder doelloos activisme dat een duidelijke agenda ontbeert.

Het bankwezen is in zekere zin zo technologisch geworden, dat het niet langer gezien kan worden als een belangrijke banenschepper. Het is in plaats daarvan verworden tot weinig meer dan een management van fondsen.

Voor een stabiele bankensector is het om te beginnen noodzakelijk om de banken te nationaliseren. Daarnaast kunnen we inzake het minimumloon het opstapelen van persoonlijke schulden onmogelijk maken, alle schulden kwijtschelden en als laatste ervoor zorgen dat de banken de bouw van huizen en de productie van auto’s faciliteren. Het resultaat zal economische groei zijn en een stabiele bankensector zonder gevaar voor de samenleving. De winsten die de samenleving door middel van de genationaliseerde banken maakt, mede omdat de rentevoet minimaal zal zijn, is genoeg om het Basisinkomengarantieproject in Nederland in het leven te roepen. Een punt om in gedachten te houden is dat met het Basisinkomengarantieproject de persoonlijke belasting afgeschaft zal worden, maar dat andere belastingen, zoals een transactiebelasting en toegevoegde waardebelasting, wel kunnen worden geheven. De gedachte erachter is dat deze typen belastingen eerlijk zijn, omdat ze gebaseerd zijn op hoeveel gebruik men maakt van de faciliteiten van het systeem en de baten van deze belastingen specifiek gebruikt worden om onder andere de landsregering te financieren.

Om een samenleving mogelijk te maken waarin geen misbruik van elkaar wordt gemaakt, zou overwogen kunnen worden om contant geld af te schaffen en volledig over te gaan op digitaal geld. Met digitaal geldwordt de aangeboren neiging om buiten het financiële systeem te handelen gereduceerd en als zodanig deel te nemen in criminele activiteiten. Daarnaast zal er in het basisinkomengarantiesysteem ook weinig reden zijn om te pogen de belasting te ontduiken. De stabiliteit van het systeem is verder gegarandeerd aangezien de basis gelegd wordt door iedereen die belasting betaalt op hun producten of diensten. Deze belastingen zullen door de bankensector bijeen worden gebracht en gebruikt worden om het systeem in helderheid en transparantie overeind te houden. Het landelijke financiële systeem zal op deze wijze stabiel zijn en daarmee tevens het budget voor het basisinkomen. Indien noodzakelijk zal de prijsstelling of belasting bijgesteld worden voor extra geld. Het zal niet toegestaan zijn voor de regering om geld te lenen, zodat de exorbitante rentes, betaald aan onduidelijke partijen en ingebracht door de arbeid van burgers, kunnen stoppen.

Met het basisinkomengarantiesysteem zal de staatsschuld ophouden te bestaan. Een gedegen boekhouding en een gedegen planning zal staatsschuld voorkomen en het is aangeraden in de grondwet op te nemen dat een overheid geen schuld kan maken. De overheid zal, in de geest van het schuldenvrij blijven, ook geen geld mogen uitgeven aan zaken die niet direct noodzakelijk of relevant zijn voor de burger. Oorlog zal hieronder worden gerekend, terwijl onderwijs en gezondheidszorg hoog op de ladder van relevantie zullen komen te staan.

Tegengeluiden tegen deze praktische redelijke oplossingen voor een stabiel systeem zullen vooral uit schimmige hoek komen, waar geld wordt verdient op de rand van de wet of er ver overheen. Deze geluiden, van personen die vooral de continuatie van hun eigen winst en geldstromen op het oog hebben, moeten worden genegeerd. De bottom line is: er is voldoende voor iedereen.


[1] Nationalisatie waarbij de aandeelhouder de burger wordt en de burger aldus zijn voordeel doet met het aandeelhouderschap en het Basisinkomen de manier wordt waarop de winst van het bedrijf wordt gebruikt om iedereen te helpen en dan uiteraard een ieder gewaar te maken producten/diensten te kopen van dezelfde bedrijven die het inkomen produceren dat het Basisinkomen zal worden.