Congres

Basisinkomen Partij 2014 2e Congres (04 oktober 2014)

Congresregelement Basis Inkomen Partij (BIP)

Motie’s
1. Een motie mag maximaal 300 woorden tellen

Een goede motie …:
… is concreet en heeft m.a.w. 1 focuspunt of onderwerp.
… is bespreekbaar door alle rollen.
… houdt rekening met het mogelijke standpunt van andere rollen.

Een rasechte motie …:
… bestaat uit drie onderdelen:

De probleemstelling = een vaststelling van een feit dat door jullie rol als een probleem gezien wordt.
Argumentatie = opsomming van de redenen waarom jullie dit een probleem vinden.
Aanbevelingen = opsomming van jullie voorstellen om het probleem aan te pakken.
… ziet er dan schematisch als volgt uit:

‘Gelet op …’
‘Overwegende dat …’
‘en daarom bevelen wij aan dat …’‏

Congres
1. Het congres wordt geleid door een oneven aantal voorzitters, die door het Landelijk Bestuur zijn aangewezen uit de leden die niet functioneel betrokken zijn bij het congres.

Congresboek 4 oktober 2014 Basis Inkomen Partij (BIP)

Punt Tijd Actie
1 15 Landelijk bestuur wijst uit de leden die niet functioneel betrokken zijn bij het congres een oneven aantal voorzitters aan + congresvoorzitter stelt zich voor + voorstelronde (iedereen stelt zich voor) + congresvoorzitter(s) vraagt/vragen leden eventuele moties en amendementen in te dienen
2 5 Congresvoorzitter wijst een stemcommissie aanArt. 4.17 f) de stemcommissie brengt op verzoek van de congresleiding de amendementen in stemming in volgorde van hun ingrijpendheid zoals door de Besluitvormingscommissie in het congresboek aangegeven en daarna het al dan niet geamendeerde voorstel; indien het voorstel bestaat uit beslispunten, al dan niet opgedeeld in sub-beslispunten, dan worden deze beslispunten én de eventuele sub-beslispunten, ieder afzonderlijk in stemming gebracht.
3  5 Verkiezingscommissie maakt nieuwe voorzitter bekend
4  5 De voorzitter stelt zich voor
5  5 Martijn de Graaf doet rapportage als voorzitter van het geschillencollege
6 30 Reflectieronde leden (max. 2 min. spreektijd per persoon)
7 15 Bestuur doet verslag van het afgelopen jaar. Aankondiging: de notulen worden openbaar gemaakt aan de leden. Bestuursleden geven aan wat zij hebben gedaan de afgelopen tijd (Gemeenteraadsverkiezingen, Europese verkiezingen, opstappen RobV., Tegenlicht Meetup deelname en toekomstige plannen).
8 15 Vragenronde leden
9 60 Lunchpauze EIGEN LUNCH NUTTIGEN
10 30 Amendementen bespreken + in stemming brengen
11 5 Reflectieronde leden
12 10 Permanente verkiezingscommissie samenstellen
13 15 Nieuwe bestuursleden stellen zich voor (2 x 7,5 min.)
14 30 Koffie- en theepauze
15 30 Besluitvormingscommissie samenstellen art. 4.11 lid 3. De Besluitvormingscommissie beslist over nummering en volgorde van plaatsing van moties en amendementen in de congresboeken.
Kieskringcommissie samenstellen (harde eis voor deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen 2017: er moet in elke kieskring een afdeling met minstens 10 leden zijn + 30 ondersteuningsverklaringen bij een verkiezing. In deze commissie dient 1 persoon per kiesdistrict deel te nemen. Belangrijk om te zorgen dat we vertegenwoordigers/leden krijgen in de kringen waar nog geen vertegenwoordiging is. zoals…….)
16 30 Einde en napraten

Statuten Artikel 12 De landelijke Besluitvormingscommissie Statuten Artikel 12 De landelijke Besluitvormingscommissie

  1. De landelijke Besluitvormingscommissie bereidt de besluitvorming voor het congres voor, bewaakt daarbij de overeenstemming met de statuten en het huishoudelijk reglement. De Besluitvormingscommissie beslist in de vergadering, indien wordt gestemd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel, over de formulering daarvan. De Besluitvormingscommissie stelt de notulen van het congres of de uitkomst van het referendum vast.
  2. De landelijke Besluitvormingscommissie is belast met de bewaking van de statuten en het huishoudelijk reglement voor de gehele partij.

Statuten Artikel 15 Taken bestuur (ter info voor congres) (S)

  1. Het bestuur op elk niveau heeft, naast het in algemene zin leiding geven aan de partij, in elk geval de verantwoordelijkheid dat aan de ledenvergadering worden voorgelegd:
  2. c) voorstellen met betrekking tot reglementen;
  3. d) voorstellen met betrekking tot het politiek programma.

In stemming brengen Congresvoorstel 1Op te nemen in het politiek programma:Burgeraandeelhouderschap i.e. banken/verzekeraars/media/telefoondiensten/water (‘mensenrechtenbedrijven’) eigendom van de burgers maken
In stemming brengen Congresvoorstel 2Op te nemen in het politiek programma:Basisinkomen invoeren met financieringsmethode nr. 2 (naast de bestaande via de belastingen) via de winsten van bedrijven genoemd in voorstel 1 en de herbestemming van de defensiebudgetten
In stemming brengen Congresvoorstel 3Op te nemen in politiek programma:Gelijke munteenheid