Congres

Basisinkomen Partij 2015 3e Congres (02 mei 2015)

Congresreglement Basisinkomen Partij 2 mei 2015

Aankondiging en agenda van het congres

Het congresreglement worden uiterlijk vijf weken voor het congres op de website gepubliceerd, dus vrijdag 27 maart 2015. Deze aankondiging geldt als uitnodiging voor het congres (artikel 4.7 Huishoudelijk Reglement).

Congresvoorstellen
De congresvoorstellen worden uiterlijk vijf weken voor het congres op de website gepubliceerd.
Congresvoorstellen kunnen behalve door het Landelijk Bestuur ook worden ingediend bij besluit
van een (deel)afdeling, regio of geregistreerde thema-afdeling.

Een congresvoorstel dient uiterlijk 6 weken voor het congres bij het Landelijk Bestuur binnen te zijn. Het Landelijk Bestuur draagt zorg voor agendering, maar kan aan het congres voorstellen een dergelijk congresvoorstel niet of op een later congres in behandeling te nemen (artikel 4.8 Huishoudelijk Reglement).

Moties en amendementen
Moties en amendementen kunnen worden ingediend:
a) bij besluit van de ledenvergadering van een regio, (deel)afdeling of geregistreerde thema-
afdeling.

Dit besluit mag via email tot stand gekomen zijn. Een proces-verbaal van de besluitvorming dient te
worden overlegd.

b) door tenminste vijfentwintig individuele leden
Moties en amendementen ingediend door individuele leden moeten door minimaal vijfentwintig
leden worden ondertekend.

c) het Landelijk Bestuur
De moties en de amendementen dienen te worden opgesteld in maximaal 300 woorden.

Moties en amendementen met betrekking tot de geagendeerde congresvoorstellen dienen
uiterlijk vrijdag 17 april 2015 bij het Landelijk Bureau te worden ingediend:
emailadres: landelijkbureau@basisinkomenpartij.nl (artikel 4.9 Huishoudelijk Reglement)

Definities
Amendement:
een voorstel tot wijziging van, schrapping van (een deel van), toevoeging aan dan wel in het in zijn
geheel vervangen van een voorgelegde tekst.

Motie:
een voorstel tot het doen van een algemene uitspraak ofwel een verzoek of een opdracht
tot een bepaalde handeling en heeft geen gevolgen voor de formulering van de alsdan ter
besluitvorming voorgelegde voorstellen.

vanaf/op/uiterlijk Omschrijving
uiterlijk 20 maart inleveren congresvoorstel bij landelijk bestuur.
uiterlijk 27 maart congresvoorstellen op de website publiceren
uiterlijk 17 april moties en amendementen op het congresvoorstel indienen
uiterlijk 17 april overige moties en amendementen aanleveren
uiterlijk 29 april overige moties en amendementen op de website plaatsen
Tijdens congres voorstellen van orde kunnen tijdens het congres ingediend worden

Hierbij ben je uitgenodigd voor het bijwonen van de Landelijke Ledenvergadering op 2 mei 2015 in het gebouw ‘Welzijn Woerden’ aan de Rembrandtlaan 2 te Woerden.

Aanvang om 11.00 uur

(zaal open om 10.30 uur: de koffie en thee staat klaar!)

Programma
10.30 uur Inloop met koffie/thee en versnaperingen
11.00 uur Aanvang programma congres
12.30 uur Lunchpauze (let op: EIGEN LUNCH MEENEMEN)
13.30 uur Voortzetting congres
15.00 uur Middagbreak met koffie/thee en versnaperingen
15.30 uur Voortzetting programma congres
17.00 uur Einde met uitloop en mogelijkheid tot napraten tot 18.00 uur

Het einde is gepland om ongeveer 17.00 uur, zodat iedereen redelijk op tijd thuis kan zijn. De zaal is goed bereikbaar met openbaar vervoer (10 minuten lopen vanaf het Centraal Station of met Stadsbus 3 (richting Molenvliet) uitstappen bij halte Ridderstraat). Parkeergelegenheid in de directe omgeving is voldoende en gratis.

Iedereen die wil komen wordt vriendelijk verzocht door middel van een emailtje zijn/haar komst aan te kondigen.

Congresboek 2 Mei 2015 Basis Inkomen Partij (BIP)

Punt Tijd Actie
0 15 Leden controleren op lidmaatschap met lijst.
1 5 Johan doet een voorwoord.
2 5 Landelijk bestuur wijst uit de leden die niet functioneel betrokken zijn bij het congres een oneven aantal voorzitters aan + congresvoorzitter(s) stelt/stellen zich voor + algemene voorstelronde (iedereen stelt zich voor) + congresvoorzitter(s) vraagt/vragen leden eventuele moties en amendementen in te dienen. Congresvoorzitter introduceert congresprincipes.
3 5 Congresvoorzitter wijst een stemcommissie aan (Art. 4.17 f) de stemcommissie brengt op verzoek van de congresleiding de amendementen in stemming in volgorde van hun ingrijpendheid zoals door de Besluitvormingscommissie in het congresboek aangegeven en daarna het al dan niet geamendeerde voorstel; indien het voorstel bestaat uit beslispunten, al dan niet opgedeeld in sub-beslispunten, dan worden deze beslispunten én de eventuele sub-beslispunten, ieder afzonderlijk in stemming gebracht
4 60 Congresvoorstel voorlezen (Martijn) 6 van de 10 punten.
5 60 Lunchpauze EIGEN LUNCH NUTTIGEN
6 40 Congresvoorstel voorlezen (Martijn) rest (4) van de 10 punten.
7 20 Amendementen bespreken + in stemming brengen
8 Napraten met koffie en thee

Congresvoorstel Landelijk bestuur Basisinkomen Partij 3e Congres 2 mei 2015

AmendementAmendement
Voorstel tot wijzigen Huishoudelijk ReglementLeden van de Basis Inkomen Partij (BIP) in vergadering ,
Gezien het artikel van het Huishoudelijk Reglement met nr. 5.8In aanmerking nemende dat:
Het inhuren van een aangewezen registeraccountant ons partij budget overschrijdt.
Stelt ondergetekende voor het artikel als volgt te wijzigen:

  • . 5.8 Jaarlijks na afloop van het vereningings jaar laat de penningmeester de boeken van

de vereniging controleren door een door het Landelijk Bestuur aangewezen financiele commissie.
Deze commissie bestaat op zijn minst uit 2 personen, die geen lid van het bestuur zijn

  • .
  • .

Hierbij verwijzend naar veplichtingen zoals gesteld in burgerlijk wetboek Boek 2, artikel 48
“Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders”
Johan Wesselink


HR
Artikel 2.4 Besluit tot niet-toelating
Het besluit tot niet-toelating als lid als bedoeld in artikel 5, derde lid, van de statuten, tot opzegging of ontzetting als lid, zoals bedoeld in artikel 6, eerste lid, sub c en d van de statuten, alsmede tot opschorting als bedoeld in artikel 2.3, derde lid, dient onder vermelding van de gronden onverwijld, doch in elk geval binnen één maand aan het desbetreffende lid te worden bekendgemaakt. Het besluit tot niet-toelating als lid en tot ontzetting worden met bericht van ontvangst en onder vermelding van de beroepsmogelijkheid, aan de betrokkene bekendgemaakt.
Statuten
Artikel 6 Einde lidmaatschap

  1. Het lidmaatschap eindigt door: a. overlijden van het lid;
  2. opzegging door het lid, welke schriftelijk dient te geschieden bij het Landelijk Bestuur van de partij, uiterlijk op de maand voorafgaand aan de opgegeven datum.;
  3. opzegging door de partij, welke schriftelijk dient te geschieden door het Landelijk Bestuur van de partij; deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de eisen voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld, wanneer hij zijn financiële verplichtingen gedurende een in het huishoudelijk reglement bepaalde termijn niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de partij niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  4. ontzetting, welke schriftelijk dient te geschieden door het Landelijk Bestuur; deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der partij handelt of de partij op onredelijke wijze benadeelt.
  5. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de partij op grond dat redelijkerwijs van de partij niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen vier weken na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open bij het Geschillencollege. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
  6. Opzegging door het lid ontslaat hem niet van de verplichting tot betaling van de contributie over het lopende jaar.
  7. Beëindiging van het lidmaatschap op grond van het bepaalde in lid 1. sub c. of d. gaat in op de datum van het verstrijken van de beroepstermijn tegen het besluit dan wel indien beroep is ingesteld op de datum van de uitspraak.

5. Beëindiging van het lidmaatschap op grond van het bepaalde in lid 1. sub c. of d. ontslaat het lid niet van de verplichting tot betaling van de contributie over het lopende jaar.