Congresboek 4 oktober 2014 Basis Inkomen Partij (BIP)

Punt Tijd Actie
1 15 Landelijk bestuur wijst uit de leden die niet functioneel betrokken zijn bij het congres een oneven aantal voorzitters aan + congresvoorzitter stelt zich voor + voorstelronde (iedereen stelt zich voor) + congresvoorzitter(s) vraagt/vragen leden eventuele moties en amendementen in te dienen
2 5 Congresvoorzitter wijst een stemcommissie aanArt. 4.17 f) de stemcommissie brengt op verzoek van de congresleiding de amendementen in stemming in volgorde van hun ingrijpendheid zoals door de Besluitvormingscommissie in het congresboek aangegeven en daarna het al dan niet geamendeerde voorstel; indien het voorstel bestaat uit beslispunten, al dan niet opgedeeld in sub-beslispunten, dan worden deze beslispunten én de eventuele sub-beslispunten, ieder afzonderlijk in stemming gebracht.
3  5 Verkiezingscommissie maakt nieuwe voorzitter bekend
4  5 De voorzitter stelt zich voor
5  5 Martijn de Graaf doet rapportage als voorzitter van het geschillencollege
6 30 Reflectieronde leden (max. 2 min. spreektijd per persoon)
7 15

 

Bestuur doet verslag van het afgelopen jaar. Aankondiging: de notulen worden openbaar gemaakt aan de leden. Bestuursleden geven aan wat zij hebben gedaan de afgelopen tijd (Gemeenteraadsverkiezingen, Europese verkiezingen, opstappen RobV., Tegenlicht Meetup deelname en toekomstige plannen).
8 15 Vragenronde leden
9 60 Lunchpauze EIGEN LUNCH NUTTIGEN
10 30 Amendementen bespreken + in stemming brengen
11 5 Reflectieronde leden
12 10 Permanente verkiezingscommissie samenstellen
13 15 Nieuwe bestuursleden stellen zich voor (2 x 7,5 min.)
14 30 Koffie- en theepauze
15 30 Besluitvormingscommissie samenstellen art. 4.11 lid 3. De Besluitvormingscommissie beslist over nummering en volgorde van plaatsing van moties en amendementen in de congresboeken.
Kieskringcommissie samenstellen (harde eis voor deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen 2017: er moet in elke kieskring een afdeling met minstens 10 leden zijn + 30 ondersteuningsverklaringen bij een verkiezing. In deze commissie dient 1 persoon per kiesdistrict deel te nemen. Belangrijk om te zorgen dat we vertegenwoordigers/leden krijgen in de kringen waar nog geen vertegenwoordiging is. zoals…….)
16 30 Einde en napraten