Congresreglement Basisinkomen Partij 2 mei 2015

Aankondiging en agenda van het congres

Het congresreglement worden uiterlijk vijf weken voor het congres op de website gepubliceerd, dus vrijdag 27 maart 2015. Deze aankondiging geldt als uitnodiging voor het congres (artikel 4.7 Huishoudelijk Reglement).

Congresvoorstellen
De congresvoorstellen worden uiterlijk vijf weken voor het congres op de website gepubliceerd.
Congresvoorstellen kunnen behalve door het Landelijk Bestuur ook worden ingediend bij besluit
van een (deel)afdeling, regio of geregistreerde thema-afdeling.

Een congresvoorstel dient uiterlijk 6 weken voor het congres bij het Landelijk Bestuur binnen te zijn. Het Landelijk Bestuur draagt zorg voor agendering, maar kan aan het congres voorstellen een dergelijk congresvoorstel niet of op een later congres in behandeling te nemen (artikel 4.8 Huishoudelijk Reglement).

Moties en amendementen
Moties en amendementen kunnen worden ingediend:
a) bij besluit van de ledenvergadering van een regio, (deel)afdeling of geregistreerde thema-
afdeling.

Dit besluit mag via email tot stand gekomen zijn. Een proces-verbaal van de besluitvorming dient te
worden overlegd.

b) door tenminste vijfentwintig individuele leden
Moties en amendementen ingediend door individuele leden moeten door minimaal vijfentwintig
leden worden ondertekend.

c) het Landelijk Bestuur
De moties en de amendementen dienen te worden opgesteld in maximaal 300 woorden.

Moties en amendementen met betrekking tot de geagendeerde congresvoorstellen dienen
uiterlijk vrijdag 17 april 2015 bij het Landelijk Bureau te worden ingediend:
emailadres: landelijkbureau@basisinkomenpartij.nl (artikel 4.9 Huishoudelijk Reglement)

Definities
Amendement:
een voorstel tot wijziging van, schrapping van (een deel van), toevoeging aan dan wel in het in zijn
geheel vervangen van een voorgelegde tekst.

Motie:
een voorstel tot het doen van een algemene uitspraak ofwel een verzoek of een opdracht
tot een bepaalde handeling en heeft geen gevolgen voor de formulering van de alsdan ter
besluitvorming voorgelegde voorstellen.

vanaf/op/uiterlijk Omschrijving
uiterlijk 20 maart inleveren congresvoorstel bij landelijk bestuur.
uiterlijk 27 maart congresvoorstellen op de website publiceren
uiterlijk 17 april moties en amendementen op het congresvoorstel indienen
uiterlijk 17 april overige moties en amendementen aanleveren
uiterlijk 29 april overige moties en amendementen op de website plaatsen
Tijdens congres voorstellen van orde kunnen tijdens het congres ingediend worden