Congresreglement Basisinkomen Partij 28 oktober 2017

Aankondiging en agenda van het congres

Het congresreglement (=congresagenda?) worden uiterlijk vijf weken voor het congres op de website gepubliceerd. Deze aankondiging geldt als uitnodiging voor het congres (artikel 4.7 Huishoudelijk Reglement).

Congresvoorstellen

De congresvoorstellen worden uiterlijk vijf weken voor het congres op de website gepubliceerd. Congresvoorstellen kunnen behalve door het Landelijk Bestuur ook worden ingediend bij besluit van een (deel)afdeling, regio of geregistreerde thema-afdeling.

Een congresvoorstel dient uiterlijk 6 weken voor het congres bij het Landelijk Bestuur binnen te zijn. Het Landelijk Bestuur draagt zorg voor agendering, maar kan aan het congres voorstellen een dergelijk congresvoorstel niet of op een later congres in behandeling te nemen (artikel 4.8 Huishoudelijk Reglement).

Moties en amendementen

Moties en amendementen kunnen worden ingediend:

  1. a) bij besluit van de ledenvergadering van een regio, (deel)afdeling of geregistreerde thema-afdeling.

Dit besluit mag via email tot stand gekomen zijn. Een proces-verbaal van de besluitvorming dient te worden overlegd.

  1. b) door tenminste vijfentwintig individuele leden

Moties en amendementen ingediend door individuele leden moeten door minimaal vijfentwintig

leden worden ondertekend.

  1. c) het Landelijk Bestuur

De moties en de amendementen dienen te worden opgesteld in maximaal 300 woorden.

Moties en amendementen met betrekking tot de geagendeerde congresvoorstellen dienen uiterlijk 14 oktober 2017 bij het Landelijk Bureau te worden ingediend. Emailadres: landelijkbureau@basisinkomenpartij.nl (artikel 4.9 Huishoudelijk Reglement)

Definities

Amendement:

een voorstel tot wijziging van, schrapping van (een deel van), toevoeging aan dan wel in het in zijn

geheel vervangen van een voorgelegde tekst.

Motie:

een voorstel tot het doen van een algemene uitspraak ofwel een verzoek of een opdracht tot een bepaalde handeling en heeft geen gevolgen voor de formulering van de alsdan ter besluitvorming voorgelegde voorstellen.