Structurele aanpassingen

Het basisinkomenvoorstel van de Basisinkomen Partij is niet gestoeld op het betrekken van overheidsfinanciën ten bate van de basisinkomens van mensen. De overheid is niet in staat de bedragen op het niveau dat gewenst is voor een leefbaar inkomen te bekostigen.

 • Nationalisatie van hulpbronnen en sociale dividenden

Een eerste toepasselijke geldbron om het leefbaar basisinkomen te financieren zijn de winsten van de natuurlijke hulpbronnen en nutsbedrijven van ons land. Door deze bedrijven in eigendom te brengen van de burger wordt de burger de aandeelhouder en financiert de winst het Basisinkomen, hetgeen in feite ook de circulaire economie is zoals velen die voorstaan. Zo komt een einde aan armoede en kunnen we onze eigen hulpbronnen beheren en delen.

 • Herbestemming van militaire budgetten

Elke democratische regering heeft in de eerste plaats en voor alles verplichtingen jegens de burgers van het eigen land. Om enorme sommen publiek geld te besteden om militaire acties te financieren onder het mom van humaniteit heeft geen zinnige betekenis wanneer thuis zulke zaken als werkeloosheid, ontoereikende onderwijsprogramma’s of gezondheidszorgstelsels van alle dag zijn en in toenemende mate problematisch zijn. Om de wereld te verbeteren moeten we thuis beginnen. Dus, een tweede belangrijke en toepasselijke geldbron om het leefbaar Basisinkomen te financieren is het herbestemmen van de militaire budgetten.

 • Belasting

Het is niet nodig de BTW te verhogen zoals andere voorstellen dat propageren. Om het geldvolume van de individuele burger en bedrijven te doen toenemen is het aangeraden respectievelijk de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting te beëindigen. Bij een slanke overheid is het niet nodig te betalen voor de diensten van de overheid en zouden BTW en invoerrecht kunnen volstaan.

 • Minimumloon

Het is van vitaal belang om het ‘basisminimumloon’ te veranderen en hier is het aangeraden dat het minimumloon tenminste het dubbele van het basisinkomen is, zodat het een motivatie is voor mensen die een extravaganter of luxueuzer leven zouden willen leiden om werkelijk het werk te doen, terwijl het basisinkomen ervoor zorgt dat verder iedereen genoeg heeft om zichzelf fatsoenlijk te kunnen bedruipen.

 • Duurzame prijsvorming

Om bedrijven en ondernemingen in staat te stellen een minimumloon te betalen op het niveau van het dubbele van het leefbaar basisinkomen, is een duurzame prijsbepaling voor produkten en diensten vereist. De prijzen moeten de inbreng van kapitaal weerspiegelen en de kosten van het menselijk kapitaal omvatten binnen het productieproces van goederen en diensten.

 • Automatisering, transparantie en digitalisering van geld

De implementatie van een economisch systeem op basis van het leefbaar gegarandeerd basisinkomen vereist processen waarbij de maatschappelijke dienstverlening, de fabricage en productie, evenals de algemene logistiek op de meest efficiënte en praktische manier moeten worden aangepakt. Daartoe zullen digitalisering en automatisering verplicht zijn om aan de ene kant te voldoen aan de vlotte werking van het systeem en aan de andere kant fouten en menselijke tussenkomst te minimaliseren in de vorm van vergissingen en opzettelijk misbruik. Automatisering zal ook zorgen voor transparantie en toezien op het reglement, zoals het basisminimumloon, om te garanderen dat niemand probeert het systeem te bedonderen – zowel op een persoonlijke, bedrijfs- als overheidsbasis. Voortschrijdende automatisering en de daaruit voortvloeiende transparantie van gegevens en geldoperaties, samen met een overdracht van contant geld naar digitaal geld, zal resulteren in een verminderde mogelijkheid en bereidheid om deel te nemen aan illegale financiële transacties door individuen en georganiseerde groepen.

Attentie: we doen dit voorstel binnen het voorstel van genationaliseerde banken.

Concreet

Concreet stellen wij voor te beginnen de huidige bijstand op gemeenteniveau regelarm te maken omdat de uitvoerings- en controlekosten veruit de kosten van het overmaken van sec de uitkeringen overschrijden en het dus een veel goedkoper systeem is. Mensen aan het werk willen helpen in een maatschappij waar tegenover elke vacature 1000 werkzoekenden staan, heeft geen enkele zin en is een verspilling van tijd, geld en menselijk potentieel. Zie voor specificatie het beleidsvoorstel op de site. Geld terug circuleren in de maatschappij in plaats van af laten vloeien in de portefeuilles van enkele groot-aandeelhouders/gemeenten/provincies is een eerste vereiste wat betreft burgerrechten en creatie van werkgelegenheid – beiden gaan hand in hand – en wij stellen voor meer geld/cash flow in de samenleving te brengen door de bijstandsuitkeringen van mensen op te hogen met de winsten van genoemde bedrijven.

Een aantal van de hulpbron- en nutssectoren waarvan de bedrijven kunnen optransformeren naar burgereigendom zijn:

1. Banken
2. Energie
3. Olie
4. Gas
5. Transport
6. Posterijen
7. Telecommunicatie
8. Zorgverzekeraars
9. Water
10. Netbeheerders,
11. Media
12. (nieuwe nutsbedrijven)


 

Nutssector Nederlandse banken …..…………..…  € 7,8 miljard nettowinst 2013

Hulpbronsector Energie

Eneco ……………………………………………….. € 241 miljoen nettowinst 2013

Nuon ………………………………………………… € 139 miljoen nettowinst 2013

Delta ………………………………………………… € 75 miljoen nettowinst 2013

Hulpbronsector Olie

EBN …………………………………………………. € 2,3 miljard nettowinst 2013

Hulpbronsector Gas

GasTerra …………………………………………… € 36 miljoen nettowinst 2013

Nutssector Transport

ProRail ……………………………………..……….. € 3 miljoen nettowinst 2013

Nutssector Posterijen

PostNL mailbedrijf …………………………………. € 145 miljoen nettowinst 2013

Nutssector Telecommunicatie

KPN …………………………………………………… € 293 miljoen nettowinst 2013

Nutssector Zorgverzekeraars……………………… € 1,4 miljard nettowinst 2013

De vier grootste zorgverzekeraars met hun labels:

Achmea

 • Agis
 • Avéro
 • De Friesland
 • FBTO

CZ

 • CZ
 • Delta Lloyd
 • OHRA

VGZ

 • IZA
 • IZZ
 • UMC

Menzis

 • AnderZorg
 • Azivo
 • Menzis

Nutssector Water

Nutssector Netbeheerders

Nutssector Media

+  Winsttotaal uit te keren boven op de regelarme bijstand:  € 4,252 miljard

1.000.000 personen (bijstandsgerechtigden)
——————————————————————————– :
€ 4.252,- per bijstandsgerechtigde per jaar

€ 354,- per bijstandsgerechtigde per maand*
*Voor de duidelijkheid: ons voorstel is dit maandbedrag uit te keren boven op de regelarme bijstand.


 

De uitdagingen voor nutsbedrijven als daar zijn 1) toenemende druk van de consument om lagere prijzen en 2) een tekort aan hoogopgeleid personeel zullen hiermee ook makkelijker het hoofd kunnen worden geboden.

Ad 1) Doordat mensen met een leefbaar basisinkomen meer te besteden hebben neemt de druk van de consument om lagere prijzen af. De consument zal ook onderwezen moeten worden dat duurzame prijzen het voordeel heeft dat we betere lonen betaald kunnen worden.

Ad 2) Hoogopgeleid personeel kan ‘aangetrokken’ worden onder de eigen burgers die samen in het burgeraandeelhouderschap zitten.