Het leefbaar basisinkomen van de Basisinkomen Partij is een economisch en politiek mechanisme om te zorgen voor de oprichting van de Fundamentele Menselijke Geboorterechten van de burgers door middel van de toewijzing van een maandelijkse toelage aan elke persoon die op dit moment in een positie verkeert niet in staat te zijn zichzelf – en/of mensen in hun voogdij – financieel te handhaven tot een niveau dat de Menselijke Waardigheid verdient en die momenteel dergelijke steun ontbreekt vanwege redenen buiten hun directe controle, waaronder – maar niet beperkt tot – werkloosheid, gebrek aan toegang tot voedsel, huisvesting, gezondheidszorg, een lichamelijke handicap, gepensioneerd zijn of niet oud genoeg om een baan te hebben.

Dit is binnen het inzicht dat het bestaan van armoede en gebrek aan onderwijs als de sleutel tot het hebben van een baan en de middelen om te leven het resultaat en de uitstroom is van het dysfunctioneren van het economische systeem, het verstrekken van een oneerlijke verdeling van de Nationale Natuurlijke Bronnen, niet in staat elk levend individu te ondersteunen met voldoende toegang tot fundamentele levensbehoeften. De meest directe remedie om armoede uit te roeien is door de toewijzing van een maandelijkse toelage voor diegenen die geen toegang hebben tot hun fundamentele levensbehoeften, hen daardoor in staat te stellen een waardig leven in te richten, zodat een ieder in staat gesteld wordt om hun potentieel te bereiken, een carrière te kiezen en bij te dragen aan de economie door hun vaardigheden, arbeid en koopkracht.

1. De Basisinkomen Partij is links en rechts voorbij

Wij staan voor een leefbaar gegarandeerd basisinkomen, onvoorwaardelijk voor een ieder die het nodig heeft. Met de invoering hiervan zullen we een politieke en sociaaleconomische aardverschuiving teweegbrengen waarmee we onze uit elkaar gevallen samenleving weer kunnen beginnen te helen. De invoering kan uitsluitend op landelijk niveau – via één mens, één stem op een politiek voorstel – worden doorgevoerd, maar dat betekent niet dat wij op lokaal gebied geen taak hebben.

2. Participatief budgetteren (burgerbegroting) voor directe zeggenschap van de burger bij het bestuur van de gemeente (*)

De centrale overheid delegeert in toenemende mate bevoegdheden naar gemeenten ten gevolge van de bezuinigingswoede. Dit stelt steeds zwaardere eisen aan het gemeentelijk bestuur en aan de noodzakelijke controle hierover. De oplossing is een systeem van directe democratie te realiseren dat mensen in staat stelt om samen te beslissen hoe publiek geld te besteden. Wij staan voor het creëren en ondersteunen van participatieve budgetteringsprocessen (PB) waarmee we de democratie verdiepen, sterkere gemeenschappen bouwen en overheidsbegrotingen rechtvaardiger en effectiever maken. We zijn allemaal gelijkelijk verantwoordelijk. De talrijke misstanden, op diverse gebieden, gaan wij aan de kaak stellen en naar buiten brengen. Veel van deze misstanden zijn het gevolg van de neoliberale politiek die door de invoering van participatieve  democratie voorkomen hadden worden.

Een overgang van het huidige stelsel van representatie door gemeenteraden naar een burgerparticipatie of directe democratie is voorstelbaar wanneer en als beetje bij beetje de raad vervangen zal worden door de organisatie van ‘onderop’.

Wij erkennen dat veel mensen zich geconfronteerd zien met belemmeringen voor participatie aan de (lokale) overheid en we werken eraan om ervoor te zorgen dat iedereen een gelijke stem heeft, ongeacht leeftijd, ras, financiële middelen of andere zaken. Om het speelveld van de participatie te egaliseren en overheidsbegrotingen voor iedereen te laten werken:

  • Maken we er een prioriteit van de ondervertegenwoordigde groepen, zoals jongeren, mensen van kleur en de mensen met lage inkomens te engageren

  • Werken we samen met lokale organisaties die nu al bezig zijn met het engageren van gemarginaliseerde gemeenschappen

  • Voorzien we mensen van de gereedschappen om eerlijke en rechtvaardige uitgavenbeslissingen te nemen

3. Oplossen van armoede

Wij staan voor het beeindigen van honger en armoede in stad en land. Wij pleiten voor een menswaardig bestaan voor iedereen. Zolang er voedselbanken zijn en meer dan 1,2 miljoen mensen onder of op de armoedegrens leven kunnen we onszelf geen beschaafd land noemen. De gemeentelijke overheid is er in de eerste plaats voor om het leven van haar burgers als ook bedrijven die de bevolking ten goede komen te faciliteren en ondersteunen. De gemeente en de werkbedrijven dienen niet om burgers af te schrikken wanneer zij inkomensondersteuning aanvragen bij werkloosheid of ziekte zoals nu het geval is. Er is geld zat om iedereen van voldoende geld te voorzien maar dit moet dan wel eerst in roulatie gebracht worden. Zo komt een einde aan armoede.

4. Bijstand regelarm maken d.m.v. een gemeenteraadsbesluit

De Basisinkomen Partij vindt dat arbeid alleen toegestaan zou moeten worden tegen een goed loon. Mensen die werken ‘met behoud van uitkering’ hebben niet dezelfde rechten als een werknemer die een arbeidscontract heeft, daarom moet deze vorm van dwangarbeid verdwijnen. Wij pleiten voor de afschaffing van verplichtingen bij de uitkering waaronder sollicitatieplicht, je kapitaal ‘opeten’, verplicht ‘vrijwilligerswerk’, verplichte reïntegratietrajecten, verplichte sollicitatietrainingen en huisbezoeken toestaan. “Het is niet verplicht maar kan gevolgen hebben voor je uitkering” zoals dat zo mooi wordt gebracht door de uitkeringsinstanties, wat gewoonweg een open dreigement is. Werken op basis van Quid pro Quo (voor wat hoort wat) is geen geldig uitgangspunt als het op uitkeringen aankomt want ofwel iemand wil wel werken maar er is geen baan of iemand is niet in staat te werken en dan kun je geen tegenprestatie verwachten. Als iemand geen zin heeft om te werken zien wij dat ook niet als een probleem omdat dat er niet zoveel zullen zijn, De controle- en activeringskosten zijn weggegooid geld.

De Basisinkomen Partij baseert haar beleid op een ‘geven’-economie; economie begint met geven. We zijn voorstander van ondersteuning bij werk/vrijwilligerswerk zoeken/vinden hetgeen wat anders is dan het onder dwang en dreigementen opleggen van (vrijwilligers)werk; hierin dient een zorgvuldig onderscheid gemaakt te worden.

5. Minimumloonnorm van tweemaal het leefbaar basisinkomen

We stellen voor dat het minimumloon wordt verdubbeld ter hoogte van tweemaal het leefbaar basisinkomen. Dit betekent dat er zowel een reeks hervormingen nodig zijn om het basisinkomen op een leefbaar niveau te brengen als om het minimumloon op tweemaal de hoogte van dat niveau te brengen. Het basisinkomen moet voldoende voor een individu zijn om waardige leefomstandigheden te hebben met gegarandeerde toegang tot hun fundamentele menselijke geboorterechten: voedsel, water, huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, kleding, vervoer, openbare diensten, enz..
Nu, om mensen te motiveren om te werken, moet het nieuwe minimumloon het dubbele van het leefbaar basisinkomen zijn in de meest voorkomende economische activiteiten die momenteel verbonden zijn met retail werknemers, kelners, kassières, transportarbeiders, fastfoodindustrie, enz.. Dus, iedereen die echt een topkwaliteit levensstijl wil zal meer willen dan het leefbaar basisinkomen en en zichzelf blijven opleiden, verdere vaardigheden ontwikkelen om meer geld te verdienen.

6. Stop de bezuinigingen, stop de staatsschuld

De staatsschuld loopt op doordat er rente berekend wordt. 7 miljard per jaar komt er bovenop de staatsschuld door de rente die berekend wordt. Hierdoor houden de bezuinigingen nooit op, het is dweilen met de kraan open. Bezuinigen werkt averechts met name in een tijd dat de economie het zwaar heeft. We zouden helemaal geen begrotingstekort hebben als we de staatsschuld af hadden betaald, wat mogelijk was geweest als er geen rente bestond.
Bezuinigingen en snijden in kosten betekent snijden in banen betekent minder belastinginkomsten en geld om de economie te bewegen betekent meer bezuinigingen en snijden in kosten betekent het verlies van meer banen en zo draaien we in een neerwaartse spiraal vast. In de Grondwet dient te worden opgenomen dat de staat geen schuld mag maken.

7. Ontlasten van de overheidsbegroting (*)

Het leefbare basisinkomen direct laten financieren door de regering door geld van het huidige budget toe te wijzen of door geld te lenen, is geen levensvatbare optie. De regering op zichzelf is niet toegerust om zo’n bulk aan inkomensoverschrijvingen te financieren op het niveau dat vereist is voor alle ontvangers van een leefbaar basisinkomen om in staat te zijn een waardig leven te leven. Aanpassingen en afstemmingen zijn vereist om een degelijk leefbaar inkomen vrij te maken en ervoor te zorgen dat het feitelijk gegarandeerd kan zijn. Om de middelen vrij te maken voor een basisinkomen is de overheidsbegroting ontoereikend daarom stellen we voor hiervoor de winsten van grondstoffen- en nutsbedrijven aan te wenden.

8. Verbod op huisuitzettingen

In Nederland vinden meer dan 20 huisuitzettingen per dag plaats. De Basisinkomen Partij vindt dat dit tot elke prijs voorkomen moet worden. Iemand uit zijn woning zetten om louter financiële redenen is mensonterend en is zeer schadelijk voor alle betrokkenen. Een campingplaats is geen woning, families kunnen erdoor uit elkaar gedreven worden. Niemand mag zijn huis/onderdak verliezen, gebeurt dit wel dan schiet de samenleving ernstig tekort en dat mogen we niet accepteren. Een woning is een eerste levensbehoefte, een mensenrecht. Met een leefbaar gegarandeerd basisinkomen hoeft niemand zijn huis te verliezen.
Het eigen kapitaal van een huis wordt niet meegewogen bij basisinkomen. Veel huizen staan onder water en dus is er geen sprake van eigen kapitaal. Modaal met eigen huis wordt niet verplicht om het huis ‘op te eten’ (vrijstelling woning als eerste levensbehoefte en een huis is geen geld, het is om te wonen). Men mag niet uit z’n huis worden gezet. Als iemand in inkomen omlaag gaat en op een basisinkomen aanspraak moet maken dan wordt voor de hypotheek alleen het bedrag bestemt wat ervoor staat in de inkomensberekening van de partij. De hypotheek moet dan over een langere termijn uitgespreid worden. Banken worden dan voorzichtiger met het verstrekken van leningen.

9. Transparante overheidsfinanciën die de bevolking informeren

Aan boekhoudfraude maakt bijna iedere gemeente of overheid zich schuldig. Dat wil zeggen dat het resultaat over een bepaald jaar van de gemeente wordt opgeblazen of opzettelijk laag gehouden. Een verlies of winst is onderdeel van het beleid en wordt aangepast wanneer dit in het straatje van de gemeente of overheid past. Het resultaat beïnvloedt ook de begroting van een volgend jaar.
De burgers hebben recht op transparantie en hoeven bedrog noch corruptie te accepteren. Een correcte boekhouding en een correcte opzet zal dit voorkomen en het is aan te raden dat er in de regelgeving geplaatst wordt dat een gemeente geen schuld kan maken. De gemeente zal geld moeten uitgeven aan kwesties die echt relevant zijn voor de burgers, dingen als onderwijs en gezondheidszorg. Zaken die voor de burger van belang zijn, dat is wat er in de begroting zal staan.

10. Gemeenteafdeling bedrijfsplanning in het leven roepen voor duurzaam ondernemen (*)

Ook een punt dat naar veel geld verspillen neigt, is het punt dat er nieuwe bedrijven opgestart worden en deze vervolgens mislukken. Vanuit dat perspectief stellen we voor dat er – zoals je hebt met stadsplanning – er een bedrijfsplanning in het leven geroepen wordt, waarin vastgesteld wordt welk type bedrijven de gemeenschap kunnen onderhouden en ook mogelijk zijn binnen de geldhoeveelheid die er bestaat. Dat die bedrijven uitgedacht worden en aan de burger aangeboden worden om op te pakken met de volledige steun van de afdeling bedrijfsplanning hetgeen als een overheidstaak deel moet worden van de gemeente; een bedrijfsondersteunende functie dus die ervoor zorgt dat bedrijven niet mislukken.

Bedrijfsplanning zal enorme hoeveelheden geld besparen hetgeen het een zeer goedkope oplossing maakt voor een situatie waarin er schijnbaar eindeloze hoeveelheden geld eindigen in òf inbeslagname en/of mislukking en/of misbruik en/of wanbeheer. In dit stadium zijn er geen werkelijke cijfers bijgehouden van dit alles – we krijgen de echte getallen nooit te weten van hoeveel er eigenlijk verspild is. Er wordt meer verspild door inbeslagname, wanbeheer en het misbruik van stichtingen voor commerciële doeleinden dan wat er nodig is om een leefbaar basisinkomen tot stand te brengen.

 Je moet jezelf een aantal vragen stellen:

  • Waarom zijn er geen cijfers bijgehouden van hoeveel er eigenlijk verloren gaat door middel van inbeslagname?

  • Hoeveel gaat er eigenlijk verloren door bedrijven die failliet gaan?

  • Hoeveel gaat er eigenlijk verloren door mensen die hun baan verliezen in dit stadium, niet kunnen deelnemen aan het systeem, niet in staat om bijvoorbeeld belasting te betalen of om spullen te kopen om de inkomsten te verhogen van bedrijven?

  • Wat is het effect op werkgevers en werknemers wanneer een aanbesteding weer naar een andere (lees: goedkopere) aanbieder gaat – zowel financieel als het plezier dat men nog in het werk heeft?

Dit zijn enorme bedragen die je verstand te boven gaan; hoeveel gebeurt er omdat er geen toezicht is en iedereen die in het systeem participeert één ding weet: er worden middelen gestolen en er is wanbeheer en corruptie, dat is waarom er geen transparantie bestaat, het komt goed uit.

Een leefbaar en gegarandeerd basisinkomen is een kans om jezelf en je familie te ondersteunen vanuit een economisch perspectief in termen van het waarborgen van ieders voortbestaan, wat een basismensenrecht is. Dit is het gelijke recht dat we aan elkaar geven om potentieel vermogende individuen te worden terwijl we ervoor zorgen dat alle middelen gelijkelijk beschikbaar worden gesteld voor iedereen.

 11. Burgeraandeelhouderschap (*)

Alle burgers dienen aandeelhouders te worden van de natuurlijke hulpbronnen en nutsbedrijven van ons land en de winsten van deze bedrijven gebruiken we om een leefbaar basisinkomen van te financieren. Het voorstel houdt in dat iedere burger in Nederland aandeelhouder wordt van mensenrechtenbedrijven (zoals watervoorziening, elektriciteit, telecommunicatie, media etcetera) en natuurlijke hulpbronnenbedrijven (bijvoorbeeld gaswinningsbedrijven), volgens het principe dat dergelijke punten nooit eigendom zouden moeten zijn van particulieren, omdat ze in het voordeel van de hele samenleving moeten functioneren. Een dergelijke aanpassing zou het economische landschap vanuit een politiek perspectief drastisch veranderen. Waar voorheen alle grote bedrijven die door lobbying verandering op het hoogste niveau kunnen effectueren eigendom waren van de elite in de samenleving – zouden nu veel grote bedrijven in eigendom van de mensen zijn en zodoende een bron worden van effectieve economische invloed en een voertuig voor politieke deelname op een niveau dat eerder gewoonweg niet bestond.

12. Rentevrije economie (*)

Rente zorgt ervoor dat banken rijker worden en ook de 10% die al veel geld bezitten. In de prijs van wat u koopt zit een deel rente, dit kan wel 40% van het bedrag zijn. Dit geld gaat naar banken en toch al rijke investeerders. Rente bevordert zo de groei van de ongelijkheid in de samenleving. Daarom kiest de Basisinkomen Partij voor een rentevrije economie zodat deze ongemerkte geldstroom stopt.

13. Echte/directe democratie (*)

Politici dienen enkel te functioneren als administrateurs die de Wil van de Mensen uitvoeren. Democratie functioneert momenteel niet, de regering is niet de vertegenwoordiging van de burgers terwijl haar beslissingen wel worden gepresenteerd als democratisch en dat daarom iedereen er aan gehouden is. Democratie moet opnieuw vom gegeven worden zodat de burgers er mee kunnen werken. Politieke burgerparticipatie.Verplichte budgetreferenda moeten een minimumvereiste zijn voor een regering om deze te kwalificeren als een democratisch bestuur.

14. Beslagvrije voet is gelijk aan het leefbaar basisinkomen (*)

Bescherming van het leefbaar basisinkomen: beslagvrije voet is gelijk aan het leefbaar basisinkomen. Consequentie is dat men alleen schulden aan kan gaan op inkomen dat boven het leefbaar basisinkomen ligt.  Bijv. inkomsten uit arbeid, uit pensioen, uit kapitaal enzovoort. Problemen met deurwaarders waardoor men in grote armoede kan komen, zijn dan verleden tijd. Deze kunnen dan alleen beslag leggen op inkomen boven het leefbaar basisinkomen.

15. Lenen zonder rente

Rente moet vervangen worden door een leengarant stelsel: wereldwijd risicospreidend lenen. Banken lenen geld uit en moeten daarbij het risico aanvaarden dat ze minder geld terug zouden kunnen krijgen als dat ze uitgeleend hebben. Aan de andere kant moeten ze mee profiteren als succes wordt behaald ofwel winst wordt gemaakt met het uitgeleende geld. In het geval van hypothecaire geldleningen zou een bank dus zowel moeten delen in het verlies als in de winst bij de verkoop van een huis waarop de hypotheek rust. Gedeelde verantwoordelijkheid en meer flexibiliteit in de klantbenadering is waar we heen zouden moeten. Samen werken aan verbetering van de situatie, in plaats van blokken vormen tegen elkaar. En als dat betekent dat de restschuld een gedeelde verantwoordelijkheid is, betekent dat ook dat overwaarde een gedeelde verantwoordelijkheid is. Samen de lasten, maar dan ook samen de lusten als de prijzen aantrekken.  Bij bedrijfskredieten zou je kunnen denken aan een opslag op de aflossing van de lening in jaren dat er winst gemaakt wordt en een vermindering van de aflossing in jaren dat er verlies gedraaid wordt of in opstartjaren. Risicospreidend lenen om de maatschappij en economie te smeren en te ondersteunen.

16. Duurzame prijsvorming

Om bedrijven en ondernemingen in staat te stellen in een minimumloon te voorzien tegen het dubbele van het leefbaar basisinkomen, is een duurzame prijsbepaling voor producten en diensten vereist. De prijzen moeten de inbreng van kapitaal weerspiegelen en de kosten van het menselijk kapitaal omvatten binnen het productieproces van goederen en diensten.

17. Belasting

Binnen het leefbaar gegarandeerd basisinkomen zullen directe of persoonlijke fiscale methoden beëindigd worden. Alleen indirecte belastingmethoden zullen worden gefaciliteerd, onder meer in de vorm van BTW, omzetbelasting en invoerrecht. Er zal niet langer een noodzaak zijn aan overmatige belasting, omdat de rol en de taken die de overheid vereist zal zijn uit te voeren en te financieren, minimaal zullen zijn. Het bedrag aan belasting voor elk individu zal direct gerelateerd worden aan de eigen activiteiten en participatie binnen een bepaald systeem of deel van de samenleving (bijv. tolwegen/rekeningrijden).

18. Winsten uit de automatisering/robotisering uitkeren als een basisinkomen

19. Bindende volksraadpleging/referendum mogelijk maken in Nederland.

 Basisinkomen Partij 2015

(*) is in stemming gebracht tijdens het Congres 2015