V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a IN HET KORT

Basisinkomen Partij 2017
_______________________________

Deze wereld is onze schaduw en we moeten onze schaduw in de ogen kijken – hij volgt ons overal: als geld, als consumptie, als verlangens, als behoeften. En het is dus duidelijk wat er zal gebeuren als we onze schaduw niet onder ogen zien en de afscheiding niet stoppen: de Aarde zal ophouden te bestaan.

De komende jaren zullen hel op aarde zijn, op alle vlakken. En er zullen mensen zijn die het schijnbaar goed gaat in de wereld, zij zullen geld hebben en veel andere verleidingen – om te testen wie er werkelijk leven is en wie probeert de situatie te manipuleren of het ego voedt. Hoor nu de test die voor de mens is geplaatst: zul je in staat zijn om elkaar gelijkelijk te geven? Zul je je naaste liefhebben als jezelf? Zul je voor elkaar doen wat het beste is voor allen? Zul je gelijk zijn?

1. Een leefbaar gegarandeerd basisinkomen

De garantie van een maandelijkse leefbare toelage voor diegenen die geen toegang hebben tot hun fundamentele levensbehoeften is de meest directe remedie om armoede uit te roeien door hen hiermee in staat te stellen een waardig leven in te richten, zodat een ieder gefaciliteerd wordt om hun potentieel te bereiken, een carrière te kiezen en bij te dragen aan de economie door hun vaardigheden, arbeid en koopkracht.

2. Hervorming van het geldsysteem (monetair systeem)

a. Belastinghervorming

01. Directe/persoonlijke belastingen zoals inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting worden geleidelijk aan afgebouwd.

02. Een drie BTW-tarievenstelsel wordt ingevoerd:

23% BTW op luxe waren en producten die ‘ongezond’ zijn

6% BTW op de categorie eerste levensbehoeften; ook bijvoorbeeld voor de kapper.

-3% BTW op producten die het leven dienen, water, gezond/biologisch voedsel etc. Op nieuwe producten die men wil lanceren omdat ze duurzamer zijn dan wat er al is.

03. Belastingheffing per transactie invoeren hetgeen een verbruiksbelasting is, een per-verkoop-belasting en toegevoegde waardebelasting. Dit type belasting is eerlijk omdat het gebaseerd zal zijn op hoeveel men het systeem gebruikt.Deze belastingen kunnen bijeengebracht worden om de functies van de overheid te betalen.

b. Afschaffing van rente

Rente zorgt ervoor dat banken rijker worden en ook de 10% die al veel geld bezitten. In de prijs van wat je koopt zit een deel rente, dit kan wel 40% van het bedrag zijn. Dit geld gaat naar banken en toch al rijke investeerders. Rente bevordert zo de groei van de ongelijkheid in de samenleving.

c. Lenen zonder rente

Rente moet vervangen worden door een leengarantstelsel: wereldwijd risicospreidend lenen. Burgerbanken lenen geld uit en moeten daarbij het risico aanvaarden dat ze minder geld terug zouden kunnen krijgen als dat ze uitgeleend hebben. Aan de andere kant moeten ze mee profiteren als succes wordt behaald ofwel winst wordt gemaakt met het uitgeleende geld. In het geval van hypothecaire geldleningen zou een burgerbank dus zowel moeten delen in het verlies als in de winst bij de verkoop van een huis waarop de hypotheek rust. Gedeelde verantwoordelijkheid en meer flexibiliteit in de klantbenadering is waar we heen zouden moeten. Samen werken aan verbetering van de situatie, in plaats van blokken vormen tegen elkaar. En als dat betekent dat de restschuld een gedeelde verantwoordelijkheid is, betekent dat ook dat overwaarde een gedeelde verantwoordelijkheid is. Samen de lasten, maar dan ook samen de lusten als de prijzen aantrekken. Bij bedrijfskredieten zou je kunnen denken aan een opslag op de aflossing van de lening in jaren dat er winst gemaakt wordt en een vermindering van de aflossing in jaren dat er verlies gedraaid wordt of in startupjaren. Risicospreidend lenen dus om de maatschappij en economie te smeren en te ondersteunen.

d. Een rentevrije munt

Op het ogenblik wordt geld in omloop gebracht in de vorm van schuld. Elke keer dat iemand geld leent creëert de bank nieuwe euro’s. Dat gebeurt ook in het groot wanneer regeringen geld lenen voor hun uitgaven. Al dit geld moet terug betaald worden met rente, het geld voor de rente wordt echter niet gecreëerd en zo ontstaat er een tekort aan geld in de wereld waardoor er voor velen geen/te weinig middelen van bestaan zijn. Dit is een onacceptabele situatie en daarom willen we een rentevrije munt, om te beginnen naast de euro.

3. Een regelarme bijstand

Er is niet voldoende werkgelegenheid voor iedere ingezetene in Nederland om zich in zijn eigen levensonderhoud te voorzien door te werken. Per gemeenteraadsbesluit kan men overgaan tot common sense. Zie Pekela.

4. Duurzame prijsvorming

Prijscontrole in het basisinkomensysteem is geen kwestie van controle, het is een kwestie van gezond verstand: als het arbeidsdeel van de voedselproductie niet gezond is, kan het voedsel niet gezond zijn.  Dan kan het geen gezonde samenleving produceren omdat de prijsbepaling niet gezond is, het kapitalistische systeem niet gezond is, er niet genoeg geld beweegt en je schuld zal toenemen.

5. De macht aan het volk        

De nutsbedrijven als banken, zorgverzekeraars, energie-, gas-, transport-, post- , communicatie-, waterleidingbedrijven, media en netbeheerders zullen in burgerhanden / burgeraandeelhouderschap moeten komen om ervoor te zorgen dat ze in hun monopolistische posities geen eigen leven gaan leiden maar de samenleving blijven dienen.

Op deze manier wordt het bedrijf  als zodanig de regering, de aandeelhouder = de burger, de winst = het basisinkomen en je hebt een basisoplossing voor integriteit en om een einde te maken aan armoede in Nederland. Een financieringsmethode voor het basisinkomen.  

6. Minimumloonnorm richting tweemaal het leefbaar basisinkomen

Om mensen te motiveren om te werken moet het nieuwe minimumloon richting het dubbele van het leefbaar basisinkomen zijn in de meest voorkomende economische activiteiten die momenteel verbonden zijn met retail werknemers, kelners, kassières, transportarbeiders, fastfoodindustrie, enz.. Dus, iedereen die echt een topkwaliteit levensstijl wil zal meer willen dan het leefbaar basisinkomen en zichzelf blijven opleiden, verdere vaardigheden ontwikkelen om meer geld te verdienen.

7. Verbod op huisuitzettingen

In Nederland vinden meer dan 20 huisuitzettingen per dag plaats. Niemand mag zijn huis/onderdak verliezen, gebeurt dit wel dan schiet de samenleving ernstig tekort en dat mogen we niet accepteren. Een woning is een eerste levensbehoefte, een mensenrecht.

Het eigen kapitaal van een huis wordt niet meegewogen bij basisinkomen. Veel huizen staan onder water en dus is er geen sprake van eigen kapitaal. Modaal met eigen huis wordt niet verplicht om het huis ‘op te eten’ (vrijstelling woning als eerste levensbehoefte en een huis is geen geld, het is om te wonen). Men mag niet uit z’n huis worden gezet. Als iemand in inkomen omlaag gaat en op een basisinkomen aanspraak moet maken dan wordt voor de hypotheek alleen het bedrag bestemt wat ervoor staat in de inkomensberekening van de partij. De hypotheek moet dan over een langere termijn uitgespreid worden. Banken worden dan voorzichtiger met het verstrekken van leningen.

Als een huisuitzetting niet wordt toegewezen, betekent dat niet dat daarmee de huur- of hypotheekschuld wordt kwijtgescholden, integendeel: als de debiteur in de woning blijft, is de kans voor de eigenaar of hypotheekhouder om de vordering alsnog te innen groter dan als de debiteur op straat wordt gezet. Bovendien veroorzaken huisuitzettingen heel veel menselijk leed en hoge maatschappelijke kosten.

8. Bestand aan sociale huurwoningen moet uitgebreid worden

Er moet een einde komen aan de sloop en verkoop van ‘sociale’ huurwoningen, zodat er een evenwicht ontstaat tussen vraag en aanbod en zeker geen tekort. Immers een tekort zal de prijs opdrijven. Er moeten voor de burger voldoende betaalbare woningen beschikbaar zijn (en dus ook geen verhuurdersheffingen e.d.). Dit is ook van belang in verband met het basisinkomen. Als een woning die € 720,- per maand moet kosten een ‘sociale huurwoning’ heet, kan je echt niet leven van een basisinkomen van € 1000,- per maand. Technisch zou wonen voor € 250,- per maand best mogelijk moeten zijn. Denk eraan dat de meeste huurwoningen reeds dubbel en dwars zijn afbetaald. Dan zou je van een basisinkomen van € 1000,- per maand ook kunnen leven.

Dus de huren moeten gebaseerd worden op reële kosten.

9. Mensenrechten en dierenrechten

In een wereld waar er geen mensenrechten zijn, worden dierenrechten niet als een preventiemaatregel gedefinieerd, maar meer als een ‘na-effect’ maatregel. Met het gegarandeerde basisinkomenscenario is het voorstel dat huisdieren geen handelswaar horen te zijn, zodat huisdieren niet voor het geld gefokt worden en dat er een maatstaf en preventie wordt ingesteld. Hierbij dient het veterinaire beroep in dezelfde categorie te vallen als het gezondheidszorgberoep en een medisch beroep, wat beroepen zijn die het werk doen dat ze doen omdat het een roeping is. Eén van de effecten die zullen plaatsvinden zal bijvoorbeeld zijn met circussen, omdat mensen in circussen werken en ze dieren opgeleid hebben voor vermaak voor de toepassing geld te verdienen. Met het gegarandeerde basisinkomen zul je zien dat mensen veel gemakkelijker een dier/natuurbeschermer kunnen worden, omdat ze in hun basisbehoeften zijn voorzien. Als het hun roeping is om met dieren te werken, kunnen ze dit doen. En zo zullen natuurbehoud en dierenrechten binnen een gegarandeerd basisinkomensysteem een veel effectiever niveau van ondersteuning ontvangen van het menselijke ras.

10. Voorkomen van criminaliteit

Criminaliteit kan voorkomen worden door gelijke kansen, voldoende inkomen, scholing, ondersteuning, etc te bieden. Dus oplossen bij de bron heeft uiteraard de voorkeur, anders blijft het dweilen met de kraan open en blijven we (in) een politiestaat.

11. Stop de staatsschuld, stop de bezuinigingen

De staatsschuld loopt op doordat er rente berekend wordt. 7 miljard per jaar komt er bovenop de staatsschuld door de rente die berekend wordt. Hierdoor houden de bezuinigingen nooit op, het is dweilen met de kraan open. Bezuinigen werkt averechts met name in een tijd dat de economie het zwaar heeft. We zouden helemaal geen begrotingstekort hebben als we de staatsschuld af hadden betaald, wat mogelijk was geweest als er geen rente bestond.

Bezuinigingen en snijden in kosten betekent snijden in banen betekent minder belastinginkomsten en geld om de economie te bewegen betekent meer bezuinigingen en snijden in kosten betekent het verlies van meer banen en zo draaien we in een neerwaartse spiraal vast. In de Grondwet dient te worden opgenomen dat de staat geen schuld mag maken.

Die exorbitante hoeveelheden rentes die richting ‘onduidelijke partijen’ gaan, betaald door de arbeid van de burgers, moeten stoppen.

12. Echte/directe democratie

Politici dienen enkel te functioneren als administrateurs die de wil van de mensen uitvoeren. Democratie functioneert momenteel niet, de regering is niet de vertegenwoordiging van de burgers terwijl haar beslissingen wel worden gepresenteerd als democratisch en dat daarom iedereen er aan gehouden is. Democratie moet opnieuw vorm gegeven worden zodat de burgers er mee kunnen werken. Politieke burgerparticipatie.Verplichte budgetreferenda dienen een minimumvereiste zijn voor een regering om deze te kwalificeren als een democratisch bestuur.

13. Participatief budgetteren (burgerbegroting)

Voor directe zeggenschap van de burger – meebeslissen – bij het financieel bestuur van de gemeente.

14. Winsten uit de automatisering/robotisering uitkeren als een basisinkomen/burgerdividend

Asscher 30-09-2014: “Nederland moet zich schrap zetten voor een toekomst waarin er voor veel mensen weleens geen betaald werk meer zou kunnen zijn. Door computers, robots en andere vormen van automatisering dreigt de komende decennia ‘een aanzienlijk deel van de bestaande banen’ te verdwijnen. Robots worden in hoog tempo toegankelijker, betrouwbaarder en goedkoper. Ze zijn goedkoop, snel, nooit ziek en werken 24 uur per dag.”

Arbeid zal voor een groot deel gaan verdwijnen. Robots en verdere automatisering zullen de menselijke arbeid vervangen en hierdoor zal er ook minder belasting binnenkomen. Om te voorkomen dat een rijke elite gaat investeren in hoog geautomatiseerde productieprocessen met als doel er zo veel mogelijk winst voor zichzelf uit te halen, zal in de wet opgenomen dienen te worden dat deze winsten voor een deel omgezet zullen worden in de opbouw/ophoging van het basisinkomen – zonder dat dit ten koste gaat van reserveringen van bedrijven in de toekomst – opdat automatisering/robotisering uiteindelijk de samenleving als geheel kan dienen omdat er meer geld in omloop komt en niet enkel blijft hangen bij een paar rijken.

15. Torenhoge opslagen van incassobureaus strafbaar stellen

Het berekenen van enorme kosten voor het het innen van een vordering moet beperkt blijven tot een acceptabel bedrag dat in verhouding staat tot de werkelijk gemaakte kosten. Het mag niet zo zijn dat voor een eenvoudige aanmaning die kant en klaar uit de printer komt rollen al € 100,- incassokosten wordt gevorderd. Het streven is altijd dat er wordt gezocht naar een oplossing in een zo vroeg mogelijk stadium zonder dat de schuld torenhoog wordt.

16. Bindend referendum mogelijk maken in Nederland

Voor een bindend referendum, zou er een instantie moeten komen die de argumenten voor voorstellen toetst aan de realiteit opdat er geen beslissingen genomen worden gebaseerd op vergissingen, uit een verkeerd begrip van hoe de realiteit werkt. Om de nodige veranderingen door te voeren in Nederland voor een samenleving die optimaal functioneert voor iedereen is het nodig dat we zelf de politiek worden die de besluiten neemt. Sluit je daarom aan.

Voor communicatie met de Basisinkomen Partij mail naar communicatie@basisiskomenpartij.nl of bel 0644982449.