• POLITIEKE PARTIJ VOOR BASISINKOMEN

    Een onvoorwaardelijk BASISINKOMEN is BESTAANSZEKERHEID voor iedereen

  • POLITIEKE PARTIJ VOOR BASISINKOMEN

    Een onvoorwaardelijk BASISINKOMEN is BESTAANSZEKERHEID voor iedereen

Politieke Partij voor Basisinkomen: Een betere en meer sociale samenleving voor iedereen

De Politieke Partij voor het Basisinkomen (PPvB) kiest voor de meest rigoreuze aanpak in het politieke spectrum als het gaat om bestaanszekerheid. Het invoeren van een stelsel dat gebaseerd is op een onvoorwaardelijk basisinkomen. Een idee dat een grote positieve impact heeft op onze samenleving. Op deze website leest u meer over ons speerpunt en over hoe wij aankijken naar andere actuele thema’s.

BASISINKOMEN IS BESTAANSZEKERHEID VOOR IEDEREEN

Het speerpunt in het partijprogramma van de PPvB is de invoering van een onvoorwaardelijk en leefbaar basisinkomen voor elke burger. De komst van een basisinkomen brengt rust in onze samenleving, verbindt burgers en geeft een fatsoenlijke levenstandaard met behoud van individuele vrijheid. Met andere woorden vaste grond onder de voeten van iedereen. Het huidige complexe mensonwaardige systeem van toeslagen, uitkeringen en regelingen gaat de prullenbak in.

EEN REIS DOOR ONS GEDACHTENGOED

Op deze website nemen we je mee in het gedachtengoed van onze partij. Volgens sommigen utopisch, voor anderen pragmatisch, rigoureus maar simpel. Een klein team werkt hard aan het uitleggen van onze standpunten, concepten en missie. We zitten dus niet stil en de updates zijn frequent en informatief. Leer meer over het Basisinkomen en onze overige standpunten op deze website. Meedoen kan en de eerste stap is lid worden van onze partij!

WAT IS EEN BASISINKOMEN EIGENLIJK?

Met de invoering van het basisinkomen verdwijnt armoede en is er bestaanszekerheid voor iedereen. Onderstaand lees je wat de belangrijkste kenmerken zijn van het basisinkomen dat de PPvB voorstelt in het partijprogramma.

VAST BEDRAG

Ingezetenen in ons land krijgen een vast maandelijks bedrag vanaf 18 jaar van de Staat.

ONVOORWAARDELIJK

Iedereen ontvangt het basisinkomen zonder vermogenstoets en ongeacht het salaris van een betaalde baan.

INDIVIDUEEL

Het wordt aan elke burger uitbetaald op het eigen bankrekeningnummer.

LEEFBAAR

Het bedrag is gekoppeld aan het minimumloon en wordt aangepast aan de hoogte van de inflatie.

BELASTINGVRIJ

Er wordt pas belasting geheven over inkomsten (bijvoorbeeld een salaris) boven het basisinkomen.

EEN RECHT

Het basisinkomen is een recht en geen gunst net als het krijgen van de kinderbijslag of de AOW.

WAT IS EEN BASISINKOMEN EIGENLIJK?

Met de invoering van het basisinkomen verdwijnt armoede en is er bestaanszekerheid voor iedereen. Onderstaand lees je wat de belangrijkste kenmerken zijn van het basisinkomen dat de PPvB voorstelt in het partijprogramma.

VAST BEDRAG

Ingezetenen in ons land krijgen een vast maandelijks bedrag vanaf 18 jaar van de Staat.

ONVOORWAARDELIJK

Iedereen ontvangt het basisinkomen zonder vermogenstoets en ongeacht het salaris van een betaalde baan.

INDIVIDUEEL

Het wordt aan elke burger uitbetaald op het eigen bankrekeningnummer.

LEEFBAAR

Het bedrag is gekoppeld aan het minimumloon en wordt aangepast aan de hoogte van de inflatie.

BELASTINGVRIJ

Er wordt pas belasting geheven over inkomsten (bijvoorbeeld een salaris) boven het basisinkomen.

EEN RECHT

Het basisinkomen is een recht en geen gunst net als het krijgen van de kinderbijslag of de AOW.

Het Basisinkomen, een levensgevaarlijk recept?

COLUMN van Eric Binsbergen

Op de voorpagina van TROUW zaterdag 22 juni j.l. prijkten de woorden “Kabinet sleutelt op valreep aan bijstand”. Een week voor minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) afzwaait doet zij eindelijk een poging een eind te maken aan het harde bijstandsbeleid van de kabinetten Rutte. Zij stuurde hiervoor vrijdag het wetsvoorstel “Participatiewet in balans” op naar de Tweede Kamer, met het verzoek om die wet zo snel mogelijk in behandeling te nemen. Met dit wetsvoorstel wordt de huidige bestaande Participatiewet zo aangepast dat ‘de mens centraal wordt gesteld, er meer ruimte is voor maatwerk en er wordt uitgegaan van vertrouwen’.

Minister Schouten en de regering hebben dus jarenlang geweigerd iets aan die verfoeide Participatiewet te doen, maar nu op de valreep wordt de nieuwe regering opgezadeld met 20 maatregelen en wijzigingen van de oorspronkelijke Participatiewet. Voorbijgegaan wordt aan een fundamentele stelselwijziging zoals door onze partij en andere groeperingen voorgesteld.  De huidige regering wenst in haar nadagen enkel handhaving van het hele sociale stelsel van vandaag de dag met alle bureaucratie daaraan vastgekoppelde jungle van regelingen, toeslagen, formulieren, controlerende ambtenaren etc. etc. Het gedachtengoed van het onvoorwaardelijk basisinkomen is totaal onvindbaar.

Mevrouw Kitty Jong (vice voorzitter FNV) preludeerde al op deze gang van zaken in een bijeenkomst/debat in het Pakhuis de Zwijger op 31 mei van dit jaar. Op die avond in Pakhuis de Zwijger stond “Hoop, Lef en Trots”, het hoofdlijnenakkoord, op de agenda en gaf zij en drie andere experts commentaar op dit akkoord. In antwoord op mijn vraag in hoeverre het onvoorwaardelijk basisinkomen als zogenaamde “vrije kwestie” in het komende kabinet kans van slagen kon hebben, definieerde Kitty het basisinkomen als vrije kwestie zondermeer als een levensgevaarlijk recept. Zij memoreerde dat de FNV als vakbond al 7 jaar met het basisinkomen bezig is. Kitty verwees ook naar twee varianten van het basisinkomen die door rekenaars binnen de landelijke Vereniging Basisinkomen doorgerekend zijn en die zij als “vakbondsbestendig” kwalificeert. In mijn woorden: acceptabel ook voor haar achterban. Echter volgens Kitty, in handen van het komende rechtse kabinet een levensgevaarlijk middel. Grote groepen, waaronder asielzoekers, WW-ers, arbeidsongeschikten, zouden door de nieuwe rechtse regering worden buitengesloten dan wel gekort kunnen worden. Veilig is naar haar mening alleen de aangepaste Participatiewet, die zo snel mogelijk door beide kamers geloosd zou moeten worden en als vesting moet dienen tegen desastreuze maatregelen voor bijstanders en anderen die door de nieuwe regering mogelijk worden getroffen.

Het lijkt er kortom op dat de meeste inspanningen erop gericht zijn te behouden wat er nu is met op de valreep een poging de participatiewet wat ruimer financieel en mensvriendelijker op te tuigen. Ik kan hier weinig begrip voor opbrengen. Ook ik begrijp dat het basisinkomen niet morgen kan worden ingevoerd. Daar is voorbereidingstijd voor nodig. Maar het zou toch van enige visie en durf getuigen als vertrekkende en komende regering daarmee een begin maken. En ook van Kitty om zulks te bepleiten. Zoveel kan het toch niet kosten een departementale commissie met een aantal ambtenaren, experts, burgers aan het werk te zetten om de invoering van een basisinkomen uit te denken, een invoeringsplan te maken en te bedenken hoe dit in te passen is in ons huidig maatschappelijk systeem. Besluitvorming kan daarna plaatsvinden. Alles volgens de momenteel zo herhaaldelijk bepleite rechtstatelijke weg, een weg die door alle partijen bij voortduring meermalen daags wordt gezegd te worden nageleefd en een weg die zo ongeveer als sinds 1848 wordt bewandeld.

Eric Binsbergen, 26 juni 2024
VOORZITTER PPvB

Noten:

(1) In het artikel in Trouw (22 juni 2024, pagina 1) staan een aantal zaken genoemd die in de aangepaste ‘Participatie Wet in Balans’ worden voorgesteld. Zoals 15% bijverdienen zonder korting en inhouding toeslagen, geen melding meer nodig van giften mits de waarde niet hoger dan 1200 euro per jaar, afschaffing voordeurdeling mantelzorgers en de mogelijkheid om het aanvragen van een uitkering met terugwerkende kracht. Bij instemming 1e en 2e Kamer treedt de nieuwe wet ergens volgend jaar in werking

(2) Het programma Hoop, lef en trots, akkoord op hoofdlijnen door Pakhuis de Zwijger georganiseerd, werd gehouden op 31 mei en is op de website van het Pakhuis terug te zien en te beluisteren.

De PPVB was voornemens deel te nemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement (Update!)

Begin december 2023 heeft het bestuur van de PPvB het principebesluit genomen om deel te nemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement op 6 juni 2024.

De Tweede Kamerverkiezingen 2023 hadden een verrassende en voor velen een onthutsende uitslag. Ook is de Politieke Partij voor Basisinkomen er niet in geslaagd om voldoende stemmen te bemachtigen voor kamerzetels. Desondanks is uit de campagne gebleken dat het thema van het Basisinkomen leeft onder de bevolking. Er is nog veel uit te leggen en het is ook zaak om de bekendheid van het bestaan van onze partij te vergroten in Nederland. Kortom werk aan de winkel om het merk en het speerpunt van de partij, het onvoorwaardelijk basisinkomen, voor het voetlicht te blijven brengen en een permanente campagne op te zetten. Dat willen we ook doen door deel te nemen aan de verkiezingen in Europa. Wat zou het geweldig zijn als Nederland voortrekker wordt van de invoering van een basisinkomen.

Update:
Kortgeleden heeft het partijbestuur moeten concluderen dat zowel de benodigde financiën (inschrijfgeld en campagne), alsmede de voorbereidingstijd niet toereikend zijn. Daarmee is de deelname van de partij aan de Europese verkiezingen van de baan en is er ruimte gekomen voor de permanente campagne en verdere opbouw van de partij.

Neem deel aan de permanente campagne

Wil je meehelpen om het idee van het basisinkomen aan het publiek uit te leggen in de komende maanden als onderdeel van de permanente campagne van de PPvB? We zijn op zoek naar jou!  Er is genoeg te doen en je kan ons assisteren bij het onderhouden van sociale media, nieuws over het basisinkomen te vergaren en het beschikbaar te maken voor onze leden, je inzetten bij bijeenkomsten waarbij we uitleg geven over het basisinkomen of  helpen ons netwerk uit te bouwen. Daarnaast kan je natuurlijk helpen met flyeren en posters plakken bij de eerst volgende verkiezingen. In mei 2024 start de campagne voor de Europese verkiezingen.

Heb je zin en tijd? Neem dan contact op met het partijsecretariaat (Eelco Mersch, 0638991100) en we plannen snel een kennismakingsgesprek.

Denktank PPvB zoekt enthousiaste deskundigen

De Denktank PPvB is de plek waar voor onze standpunten worden bedacht en voorgekookt. Je kan het vergeleken met het wetenschappelijk bureau dat sommige partijen hebben. Bij de PPvB gaat het er wat informeler en speelser aan toe, maar zeker ook met serieuze ambities. 

Het bestuur is de opdrachtgever van de denktank en legt vraagstukken voor waarmee de leden van de denktank aan de slag mee gaan. Vaak wordt er per vraagstuk een klein team geformeerd die vervolgens zaken gaan uitzoeken, bedenken en vervolgens een antwoord op stellen. De bijeenkomsten zijn online maar er wordt ook regelmatig fysiek bijeengekomen. De denktank wordt bemand door leden van de partij die zich hiervoor hebben aangemeld en externe deskundigen die zijn aangezocht voor een bepaald thema. Onderwerpen die aan bod komen zijn niet alleen verbonden met de invoering van het basisinkomen, maar ook actualiteiten (bijvoorbeeld oorlogen in de Oekraïne en Israel), maar ook de grote thema’s als bijvoorbeeld de klimaatverandering. De denktank levert ook een bijdrage aan het opstellen van verkiezingsprogramma’s. Wij zijn op zoek naar deskundigen en mensen die goed zijn in research werk (studenten, gepensioneerden en mensen die naast hun werk of zorgtaak) zich willen inzetten voor de partij. Lees meer op de vacaturepagina van de partij.

Doneer en ondersteun de campagne!

Of het nu 5 Euro is of een groot bedrag, met een donatie help je onze standpunten voor het voetlicht te brengen. Wil je ons structureel steunen wordt dan lid van onze partij.

Campagnevoeren, inschrijven voor de verkiezingen en een partij runnen kost veel geld. Dus we doen graag een beroep op je als je financiële middelen hebt om ons standpunt te promoten. Momenteel moeten we de permanente campagne financieren en we zijn ook aan de voorbereidingen bezig om aan de verkiezingen van het Europees Parlement te kunnen meedoen. Dus alle bedragen zijn welkom. Voor grotere bedragen is het goed te weten dat wij een ANBI-status hebben en donaties dus aftrekbaar zijn. Heb je vragen bel dan met ons partijsecretariaat (0638 99 11 00)

Weg met de wirwar van regelingen!

Het huidige stelsel is uiterst complex. Inschattingen van het aantal regelingen waarop een burger een beroep kan doen varieert van 60 tot 80. Hierbij zitten ook regelingen die in de ene gemeente wel bestaan en in andere niet. Wie handig is en het snapt kan aardig rondshoppen, voor de meesten is er geen doorkomen aan. Albert Jan Kruiter van het Instituut van Publieke Waarden schreef er een pakkend dialoog over. We delen het graag…

ARMOEDEBELEID HOUDT ARMOEDE IN STAND

– Hoi

– Vertel

– Ik heb geen geld om rond te komen….

– Wat kun je niet betalen?

– Zorg

– Daar is zorgtoeslag voor

– Huur

– Daar is huurtoeslag voor

– Energie

– Daar is energietoeslag voor

– M’n kinderen…

– Daar is kinderbijslag voor

– Ze hebben van alles nodig

– Daar is het kindgebondenbudget voor

– De opvang

– Daar is kinderopvangtoeslag voor

– Ze hebben een laptop nodig voor school

– Daar hebben we een regeling voor

– Ze willen graag sporten, en ik ook

– Daar hebben we het sportfonds voor

– Maar dan kom ik nog steeds niet rond

– Dan kun je bijzondere bijstand aanvragen

– Maar ik ben alleenstaande ouder

– Daar hebben we de Alo Kop voor

– Weet je hoe duur de tram is?

– Daar hebben we de speciale pas voor

– En m’n eten?

– Voedselbank

– En het ontbijt voor m’n kinderen?

– Kun je sinds gisteren een supermarktbon voor aanvragen

– Maandverband?

– Hebben we gratis uitgiftepunten voor

– Ik vind het moeilijk te overzien

– Daar hebben we een coach voor

– Ik bedoel: al dat geld, al die formulieren

– Daar hebben we een budgetmaatje voor

– Kan ik niet gewoon iets meer per maand krijgen? Dan kan ik het gewoon zelf regelen….Zou me sowieso heel veel tijd schelen.

– Nee. Daarom hebben we al deze regelingen.

De voorstellen van de PPvB zijn simpel en rigoureus. Een eenvoudig en niet-fraudegevoelig systeem van een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen. Terug naar een systeem waarbij burgers eigen regie hebben om hun bestaan in te regelen en weg met de lappendeken aan regelingen.