Via de website https://www.basisinkomenpartij.nl en http://www.ppvb.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. De partij acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden. Het doel van de partij is onder andere het verschaffen van lidmaatschappen, waarbij persoonsgegevens noodzakelijk zijn om een lidmaatschap te bekrachtigen;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist. U heeft altijd het recht om die toestemming weer in te trekken;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

De politieke partij voor basisinkomen is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28-11-2018 19:10:00.

Een lidmaatschap afsluiten
Via https://basisinkomenpartij.nl/lid-worden/ kunt u een betaald lidmaatschap afsluiten. Voor het aangaan van een lidmaatschap geeft u akkoord dat de partij de door uw ingevulde persoonsgegevens zal gebruiken om uw lidmaatschap vorm te geven. Wij kunnen de door u ingevulde gegevens alleen gebruiken binnen de partij.

Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum

Bewaartermijn
Indien u lid bent van de partij bewaren wij uw gegevens in ieder geval tot het moment dat u uw lidmaatschap beëindigd. Nadat u uw lidmaatschap hebt opgezegd zullen wij uw gegevens (alleen NAW gegevens, de rest wordt verwijderd) uiterlijk na 10 jaar uit ons bestand verwijderen. Dit is conform de Wet financiering politieke partijen.

Sollicitatiebrieven en CV’s worden maximaal 4 weken na het afronden van het sollicitatie- of selectieproces verwijderd (of maximaal 1 jaar bewaard na toestemming van de sollicitant).

Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze website moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam en de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen. Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

 • per post
 • per e-mail

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden en leden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail of brief stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Of ten behoeve van informatievoorziening in het kader van onze algemene standpunten.

Publicatie
Wij publiceren uw gegevens niet.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.

Cookies
Alle informatie op de website is volledig beschikbaar zonder cookies, met uitzondering van:

 1. Het bekijken van video’s op de website die worden gehost op Vimeo of Youtube. Video’s die zelf zijn geüpload zijn te bekijken zonder cookies.
 2. Het verzenden van contactformulieren

De balk waarin gevraagd wordt om cookies te accepteren of te weigeren blijft bij weigeren staan, omdat het plaatsen van een cookie noodzakelijk is om deze weg te halen.

Analytics
Paginabezoeken en de datum en duur daarvan worden geregistreerd door WordPress.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Contactgegevens:
Politieke Partij voor Basisinkomen
Reitzstraat 167
1091 ZC Amsterdam
Bankrekeningnummer: NL87ABNA0573429723
KVK registratie: 58920722
RSIN nummer: 853238881

U heeft altijd het recht het volgende te doen met uw gegevens:

 • het beperken van de op uw betreffende verwerking;
 • het maken van bezwaar tegen de verwerking;
 • het maken van bezwaar tegen gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt uw verzoek tot wijziging of verwijdering altijd indienen bij het bestuur. Daarbij bestaat wel de wettelijke plicht om u te identificeren. De partij zal het verzoek zo snel mogelijk en in veel gevallen kosteloos behandelen.

Heeft u een klacht over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u deze indienen bij het bestuur:

bestuur@basisinkomenpartij.nl

Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). U kunt hen bereiken via https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.