ANBI status

De Politieke Partij voor Basisinkomen heeft een fiscale ANBI-status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen. Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.

De ANBI voorwaarden kennen een verplichting tot het openbaar maken van diverse gegevens via internet. Dit betreft de volgende gegevens.

Overzicht

Naam
Politieke Partij voor Basisinkomen (Basisinkomenpartij)

RSIN
853238881

Contactgegevens
Politieke Partij voor Basisinkomen
Reitzstraat 167
1091 ZC Amsterdam

Doelstelling
De Politieke Partij voor Basisinkomen wil de Nederlandse samenleving veranderen. Dat willen we doen met het basisinkomen voor iedereen. Het basisinkomen gaat armoede tegen en bevordert de sociale ontwikkeling.
Het basisinkomen kan zorgen voor persoonlijke ontplooiing en welzijn. Het basisinkomen beschermt ook beter het milieu en de dieren.

De partij tracht deze doelstellingen onder meer te bereiken door:

  • het geven van bekendheid aan haar politieke doelstellingen via de media;
  • het propageren van haar politieke uitgangspunten zoals die op onze website zijn verwoord;
  • het beleggen van bijeenkomsten in Nederland;
  • het deelnemen aan plaatselijke, regionale, provinciale, landelijke verkiezingen;
  • het onderhouden van banden met gelijkgestemde nationale en internationale politieke partijen en organisaties;
  • alle overige wettelijke middelen die het doel van de partij kunnen dienen.

Beloningsbeleid
De partij kent geen eigen personeel en daarvoor ook geen eigen personeel regeling of salarisstructuur.
De bestuursleden zijn onbezoldigde leden. Zij ontvangen geen vacatiegeld, wel kunnen zij de reiskosten declareren.

Actueel beleidsplan
Het actuele beleidsplan vindt u hier.

Jaarverslag
Het verslag van de uitgeoefende activiteiten vindt u hier.

Jaarrekening
De balans en de staat van baten en lasten vindt u hier.

Samenstelling bestuur
De samenstelling van het bestuur vindt u hier.

Statuten en Huishoudelijk Reglement
De statuten en het Huishoudelijk Reglement vindt u hier.