EXPLAINED!

Het basisinkomen als fundament voor een nieuw stelsel

Het speerpunt in het programma van de PPVB is de invoering van een onvoorwaardelijk en leefbaar basisinkomen voor elke burger. De komst van een basisinkomen brengt rust in onze samenleving, verbindt burgers en geeft een fatsoenlijke levenstandaard met behoud van individuele vrijheid. Met andere woorden vaste grond onder de voeten van iedereen. Lees ons ultrakort verkiezingsprogramma en leer hoe een basisinkomen onze samenleving beter maakt. Bestaanszekerheid voor iedereen.

EEN BETERE

EN SOCIALE SAMENLEVING

Met de invoering van het basisinkomen verdwijnt armoede en is er bestaanszekerheid voor iedereen. Dat is een fundamenteel mensenrecht. Eindelijk krijgen mensen die het huishouden runnen, scholieren en studenten voor hun werk en studie betaald, net als de vele vrijwilligers en mantelzorgers. Voor burgers met ondernemerszin wordt het makkelijker het avontuur van een eigen bedrijf aan te gaan. Kunstenaars en artiesten kunnen uitvoering geven aan hun carrière. Mensen met flexibele arbeidscontracten zijn minder kwetsbaar. Mensen met alleen AOW gaan erop vooruit. De effecten van de invoering zullen ook zichtbaar worden in verbetering van de mentale en fysieke gezondheid van burgers (minder stress en meer kwaliteit van leven), een toenemende deelname aan vormen van scholing, meer vrijheid in de inrichting van het eigen leven en versterking van de gemeenschapszin. Kortom bestaanszekerheid en keuzevrijheid voor elke burger.

HET HUIDIGE STELSEL

OP DE SCHOP

Het basisinkomen is eenvoudig te begrijpen en niet-fraudegevoelig. Ons huidige en complexe sociale stelsel wordt versimpeld en kan voor een groot gedeelte de prullenbak in. Het basisinkomen komt in de plaats van toeslagen en uitkeringen, zoals de bijstand en de AOW. De invoering van het basisinkomen is een forse en ingrijpende maatregel. De wirwar van onbegrijpelijke regels, willekeur en bureaucratie verdwijnt en de overheid heeft minder ambtenaren nodig. Dat is een welkom neveneffect gezien de krapte op de arbeidsmarkt en de toenemende vergrijzing. Een nieuw stelsel als het basisinkomen kan stapsgewijs worden ingevoerd. Bijvoorbeeld door eerst de kinderbijslag te verhogen, de AOW te individualiseren, aanpassingen in het ziektekostenstelsel aan te brengen, de invoering van het basisinkomen voor jongeren tussen 18 en 25 jaar eerst te regelen en daarna voor alle volwassenen (inclusief ouderen).

WAT IS EEN BASISINKOMEN

Ontdek wat de PPvB verstaat onder het basisinkomen. Klik op de onderstaande kenmerken en binnen een paar minuten weet je er meer over.

Ingezetenen in ons land krijgen een vast maandelijks bedrag vanaf 18 jaar van de Staat.

Toelichting:

Jongeren van 18 jaar hebben recht op een basisinkomen van 1000 euro dat tot en met hun 25ste levensjaar met 100 euro jaarlijks verhoogd wordt.

De PPvB denkt aan een basisinkomen voor volwassen (vanaf 26 jaar) van 1800 euro per maand (belastingvrij).

Deze bedragen zijn indicatief en zijn afhankelijk van hoe het nieuwe stelsel precies wordt ingeregeld bij de invoering. De meeste toeslagen, uitkeringen en regelingen die er nu zijn zullen dan niet meer bestaan.

Iedereen ontvangt het basisinkomen zonder vermogenstoets en ongeacht het salaris van een betaalde baan. Het is onvoorwaardelijk net zoals het krijgen van de kinderbijslag of de AOW.

Toelichting:

De PPvB bedoelt met het begrip “onvoorwaardelijk” dat het basisinkomen een recht is en niet een gunst. Toeslagen of bijstandsuitkeringen worden in de huidige situatie toegekend (en moet aangevraagd worden met een daaropvolgende beoordelingstoets of aan de voorwaarden voldaan wordt). Het basisinkomen is een recht en de toets voor het uitkeren is in principe beperkt tot het bepalen of iemand als ingezetene van Nederland kan worden aangemerkt.

Afhankelijk van de precieze vormgeving van het stelsel van het basisinkomen kunnen er specifieke condities gelden voor nieuwe ingezetenen in Nederland (bijvoorbeeld een “wachttijd ” van een aantal jaar tot een volledig basisinkomen wordt uitgekeerd).

Met het begrip onvoorwaardelijk doelt de PPvB tevens op het creëren van een gegarandeerd minimum niveau van bestaanszekerheid voor iedereen.

Het wordt aan elke burger uitbetaald op het eigen rekeningnummer.

Toelichting:

Het basisinkomen is een individueel recht en daarom vindt de PPvB dat het bedrag wordt overgemaakt aan elke burger: Individualiteit, keuzemogelijkheid en eigen regie zijn voor de PPvB zaken die fundamenteel zijn ook wanneer er dingen in veranderen in gezinnen of samenlevingsvormen, zoals bijvoorbeeld scheiding. Het basisinkomen voor ouderen (AOW) wordt in de optiek van de PPvB ook geïndividualiseerd.

Met individualiteit beoogt de PPvB ook dat er rust en ruimte komt voor elke burger om na te denken over de zingeving van het eigen leven. Waardoor iedereen zijn mix kan bepalen tussen werk, het opvoeden van kinderen, leren, anderen helpen, passies en dergelijke.

Het bedrag van het onvoorwaardelijk basisinkomen is gekoppeld aan het minimumloon en wordt aangepast aan de hoogte van de inflatie.

Toelichting:

Het basisinkomen dat de PPvB voorstelt heeft een dusdanige hoogte dat dit inkomen een menswaardig en leefbaar minimum biedt en het is om die reden gekoppeld aan het minimumloon en wordt daarnaast aangepast aan de hoogte van prijsontwikkelingen (inflatie). Dit betekent dat het basisinkomen genoeg blijft als als het leven duurder wordt.

Er wordt pas belasting geheven over inkomsten (bijvoorbeeld een salaris) boven het basisinkomen.

Toelichting:

Het basisinkomen dat door de PPvB wordt voorgesteld is een belastingvrij bedrag. Daarmee wordt een onvoorwaardelijk financieel minimum (en leefbaar) inkomen gerealiseerd voor elke burger. In een stelsel met een basisinkomen wordt dus pas belasting geheven op inkomen boven het basisinkomen.

Een inkomen boven het basisinkomen wordt progressief belast (dus hoe hoger het inkomen hoe meer belasting er wordt betaald). Het gaat dan om inkomen uit een betaalde baan, winst uit onderneming (MKB-ers), vermogen, inkomen door erving en dergelijke. Burgers in het hogere inkomenssegment betalen dan het grootste deel van het basisinkomen (via de belasting) weer terug aan de Staat.

FINANCIEEL HAALBAAR

VOOR NEDERLAND

Het invoeren van het basisinkomen helpt vele groepen in de maatschappij. Met meer bestaanszekerheid vermindert de druk op de zorg en de hulpverlening. Zonder ingewikkelde regels is er minder controle en overheidsbemoeienis nodig. Het invoeren van een onvoorwaardelijk en leefbaar basisinkomen kost geld, maar levert ook forse besparingen op. Berekeningen hebben uitgewezen dat een basisinkomen financieel haalbaar is voor ons land. Elke burger krijgt het basisinkomen, zowel de rijken als de armen. De rijkeren betalen via onder andere de inkomstenbelasting en hogere vermogensbelasting het grootste deel van hun basisinkomen weer aan de staat terug. De grotere bedrijven dragen bij door een hogere winstbelasting. Regelingen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid blijven in gewijzigde vorm bestaan in combinatie met het uit te keren basisinkomen.

ANDERE

ACTUELE THEMA’S

Naast bestaanszekerheid zijn andere politieke thema’s actu-eel zoals migratie, klimaat, duurzaamheid, energietransitie, woningnood, zorg, onderwijs, oorlog en vrede. De PPvB wil deze thema’s pragmatisch, samenwerkend met andere politieke partijen en met oog voor het belang van de komende generaties benaderen. Dit betekent dat we hard moeten werken aan een kleinere footprint op moeder aarde. Verderop leest u meer over hoe wij over dit soort actuele vraagstukken denken.

TIJD VOOR BESTAANSZEKERHEID

IN NEDERLAND

Nederland kan met de invoering van het basisinkomen het voortouw nemen in Europa en de rest van de wereld. Het idee van een basisinkomen heeft veel sympathie onder het publiek en vindt zijn origine bij Thomas More (rond het jaar 1500). Experimenten in binnen- en buitenland hebben uitgewezen dat het concept van een basisinkomen werkt. De noodzaak tot het afscheid nemen van het huidige stelsel is nog nooit zo actueel geweest.

Sustainable Development Goals

Duurzaamheid is naast het basisinkomen een belangrijk speerpunt in de standpuntbepaling binnen de PPvB. Weer vertellen je er graag meer over. De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN) en vormen de basis voor onze visie. Deze zeventien doelen hebben als doel om de wereld een betere plek te maken tegen 2030.

GEEN ARMOEDE

Er hoeft in deze wereld geen sprake meer te zijn van armoede, en zeker niet in Nederland. Met het basisinkomen en daarnaast de vrijheid om meer inkomen te verdienen hoeft niemand meer in armoede en onzekerheid te leven. Het basisinkomen voorziet in de basisbehoeften van de mens: een garantie om in ieder geval te kunnen zorgen voor onderdak en voedsel. Door het basisinkomen kunnen we ervoor zorgen dat geen enkele Nederlander meer onder de Nederlandse armoedegrens leeft en zich niet alleen hoeft bezig te houden met overleven. Armoede stompt zowel lichamelijk als geestelijk af, er blijft weinig energie over voor iets anders dan te overleven. Door het invoeren van het basisinkomen kunnen mensen zich gaan ontwikkelen en dan zal dat vrij zeker leiden tot nieuwe ideeën en producten, mensen gaan meer uitgeven, kunnen gezonder gaan leven (omdat ze meer geld hebben kunnen de mensen duurdere producten kopen die meer voedingsstoffen hebben) en de mensen ervaren dan meer tevredenheid in het leven.

GEEN HONGER

Het invoeren van het basisinkomen zorgt ervoor dat iedereen de middelen heeft om goed en gezond eten te kopen. Ook zal het leiden tot een financiële vrijheid waardoor er tijd vrijkomt om nodige ideeën en producten op het gebied van landbouw en veeteelt te ontwikkelen. Hierdoor kan ook een groeiende wereldbevolking van genoeg en gezond voedsel worden voorzien.

GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN

Het basisinkomen zal een grote invloed hebben op het vergroten van de gezondheid en het welzijn van iedereen. Het opheffen van de vernederende controles en de (te) veel regels vanuit het Rijk voor de mensen die een uitkering hebben of in de bijstand leven zal leiden tot ontstressen, geestelijke rust en ruimte voor eigen zingeving en invulling van de tijd.

KWALITEITSONDERWIJS

Het basisinkomen zal direct een grote invloed hebben op het onderwijs. Studenten zullen niet meer gedwongen zijn om bijbaantjes aan te pakken om in hun levensonderhoud te voorzien. Ze hebben meer tijd over, om zich op hun studie te concentreren. Ook de tweedeling (studenten met ‘rijke’ ouders en studenten met ‘arme’ ouders) in het hoger onderwijs door het gedwongen leenstelsel zal door het basisinkomen worden tegengegaan. Leerkracht zijn is een passie. De leerling staat centraal en niet het ego van de docent. De meeste ouders kennen hun kind goed en de ouders hebben inzicht hoe hun kind is en kan functioneren. Het onderwijs gaat zo ingericht worden dat elk kind meetelt en de aandacht krijgt die het verdient.

GENDERGELIJKHEID

Het basisinkomen draagt bij aan een grotere gendergelijkheid in Nederland. Voor het eerst in de geschiedenis krijgt de ouder met de zorgtaak (tot nu voornamelijk de moeder) een eigen inkomen en wordt dus volledig onafhankelijk van het inkomen van een partner, en heeft hier dan ook volledige zeggenschap over. De thuis-blijf-ouder kan in vrijheid, en niet economisch gedwongen, kiezen om naast de zorgtaak ook een baan te hebben, (fulltime of parttime).

BETAALBARE EN DUURZAME ENERGIE

Betaalbare energie is een basisbehoefte. Het basisinkomen geeft ons geld waarmee wij duurdere energie kunnen kopen. Als wij genoeg geld hebben om te kunnen leven en niet meer hoeven te overleven kunnen wij ook denken aan duurzaamheid. Als er meer geïnvesteerd wordt om betaalbare goede nieuwe duurzame energie te ontdekken of uitvinden dan is de mens er zeker bereid toe om daarin te geloven en te kopen. Lokale energiecollectieven kunnen opgezet worden zodat er geen energie verloren gaat door transport en er geen ziektes meer komen door hoogspanningslijnen. Met het basisinkomen kan je geld te investeren in een eigen huis om het te verduurzamen. Zo wordt er momenteel onder andere geïnvesteerd in zonnepanelen, dubbel glas en isolatie.

WAARDIG WERK EN ECONOMISCHE GROEI

Met het basisinkomen is de beroepsbevolking niet meer afhankelijk van de werkgevers. Het basisinkomen is genoeg voor onze basisbehoeften daardoor hebben de werknemers een vrije en een eerlijkere positie bij het onderhandelen van de arbeidsvoorwaarden. Als de arbeidsvoorwaarden je niet bevallen is het makkelijker om weg te gaan en kun je ergens anders gaan werken. Ook kun je voor werktijden te kiezen die beter bij je levensstijl passen. Door het basisinkomen krijgt een groot deel van de bevolking meer inkomen en meer tijd. Dit zal de koopkracht verhogen en worden er meer producten gekocht. Dit komt de economie ten goede. Doordat onze samenleving zo snel verandert is er een grote vraag naar nieuwe ideeën en producten.

ONGELIJKHEID VERMINDEREN

Het basisinkomen heeft een positief effect op ongelijkheid doordat iedereen in ieder geval gelijke begin kansen heeft. De invoering van een leefbaar basisinkomen vermindert stress, woede en agressie. Ook discriminerend beleid en regelgeving zoals kunstmatige armoede, dat zorgt voor armoede, moet worden gestopt.

INDUSTRIE, INNOVATIE EN INFRASTRUCTUUR

Op de industrie zal de invoering van het basisinkomen een hele grote invloed hebben. In de eerste plaats zullen de werkverhoudingen veranderen. Door het basisinkomen is een werknemer niet meer volledig afhankelijk van het inkomen dat verdient wordt door het werk bij een bedrijf. Hierdoor heeft de werknemer een betere onderhandelingspositie als het gaat om het onderhandelen van arbeidsvoorwaarden. De arbeidsvoorwaarden binnen bedrijven zullen verbeteren. Een werknemer zal meer tijd hebben om zich te scholen en dit zal ten goede komen aan de kwaliteit van het bedrijf. Door de financiële zekerheid van het basisinkomen zullen meer mensen een eigen bedrijf (startup) starten. Hierdoor zal het aanbod van bedrijven erg gaan veranderen en is de markt ook flexibeler om in te springen op nodige nieuwe ideeën en producten. Hierdoor zal ook onze infrastructuur gaan veranderen. Er zullen hyperloops (net zoals de buizenpost maar dan voor grote producten) gebouwd worden en dat zal het vervoer met de trein en (vracht)auto veel verminderen waardoor de luchtvervuiling zal afnemen en de vervoerskosten verminderen.

DUURZAME STEDEN EN GEMEENSCHAPPEN

Door de invoering van het basisinkomen hebben mensen meer tijd voor het verbeteren van de eigen leefomgeving, Voorbeeld is: vertical farming, een nieuwe techniek dat stedelijke voedselproductie (stadslandbouw) op bijv. daken mogelijk maakt. Dit met een vermindering van stikstof en een hogere opbrengst.

VERANTWOORDE CONSUMPTIE EN PRODUCTIE

Innovaties die gericht zijn op duurzame energie zijn nodig, want met een toenemende energiebehoefte moet ook de duurzaamheid toenemen. Doorgaan met fossiele brandstoffen verstoken verstikt de atmosfeer en onze eigen leefomgeving. Het Basisinkomen voorziet in een eerlijke toegang tot gezond voedsel en duurzame energie. Voor een betere en gezondere voedselvoorziening is ook een betere verdeling van inkomen nodig namelijk het Basisinkomen.

LEVEN IN HET WATER

De mensheid is afhankelijk van schone zeeën en het leven onder water is afhankelijk van hoe de mensen met de zeeën en oceanen omgaan, dus we hebben grote behoefte aan mensen die hier onderzoek en werk in willen steken. Het basisinkomen maakt dat mogelijk. Overbevissing, (olie)transport op het water, windmolens, boortorens en afvaldumping vanuit schepen hebben een grote impact op het leven in het water.

LEVEN OP HET LAND

De impuls om de natuur op te offeren om geld te verdienen verdwijnt als noodzaak met de invoering van het basisinkomen. Megastallen met varken en koeien, die onder slechte omstandigheden werken, zullen net als stroperij en ontbossing zullen eerder gezien worden als onaanvaardbaar dan als noodzakelijk om te overleven.

VREDE, JUSTITIE EN STERKE PUBLIEKE DIENSTEN

Het basisinkomen zal een vreedzame en samenwerkende samenleving bevorderen en toegankelijke publieke dienstverlening voor iedereen. Stijgende ongelijkheid leidt tot uitsluiting van de samenleving, onvrede en ontoegankelijke dienstverleningen. Bijv. zorg wordt steeds ontoegankelijker gemaakt door dat men marktwerking heeft ingevoerd,

EXPLAINED!

Wat betekent een basisinkomen voor mij?

Het huidige stelsel is uiterst complex. Inschattingen van het aantal regelingen waarop een burger een beroep kan doen varieert van 60 tot 80. Hierbij zitten ook regelingen die in de ene gemeente wel bestaan en in andere niet. Wie handig is en het snapt kan aardig rondshoppen voor de meesten is er geen doorkomen aan. 

WAT BETEKENT HET VOOR MIJN SITUATIE?

Het basisinkomen is eenvoudig te begrijpen en niet-fraudegevoelig. Ons huidige en complexe sociale stelsel wordt versimpeld en kan voor een groot gedeelte de prullenbak in. Het basisinkomen komt in de plaats van toeslagen en uitkeringen, zoals de bijstand en de AOW. De invoering van het basisinkomen is een forse en ingrijpende maatregel. De wirwar van onbegrijpelijke regels, willekeur en bureaucratie verdwijnt en de overheid heeft minder ambtenaren nodig. Dat is een welkom neveneffect gezien de krapte op de arbeidsmarkt en de toenemende vergrijzing. Een nieuw stelsel als het basisinkomen kan stapsgewijs worden ingevoerd. Bijvoorbeeld door eerst de kinderbijslag te verhogen, de AOW te individualiseren, aanpassingen in het ziektekostenstelsel aan te brengen, de invoering van het basisinkomen voor jongeren tussen 18 en 25 jaar eerst te regelen en daarna voor alle volwassenen.

Ingezetenen in ons land krijgen een vast maandelijks bedrag vanaf 18 jaar van de Staat.

Iedereen ontvangt het basisinkomen zonder vermogenstoets en ongeacht het salaris van een betaalde baan. Het is onvoorwaardelijk net als het krijgen van de kinderbijslag of de AOW.

Het wordt aan elke burger uitbetaald op het eigen rekeningnummer.

Het bedrag is gekoppeld aan het minimumloon en wordt aangepast aan de hoogte van de inflatie.

Er wordt pas belasting geheven over inkomsten (bijvoorbeeld een salaris) boven het basisinkomen.