Politieke Partij voor Basisinkomen (PPvB)

Brief van voorzitter (Juni 2023)

Inmiddels zijn wij als bestuur 4x bijeengekomen, 1x fysiek en 3x online. De eerstvolgende vergadering, fysiek, zal op 2 september plaatsvinden. Is er vooruitgang gemaakt? Ja, in deze brief doe ik hiervan verslag.

Onze partijnaam is Politieke Partij voor Basisinkomen

In Nieuwsbrief 1 (april 2023) meldde ik dat eind mei uiterlijk over onze nieuwe naam besloten zou worden. Dat is geworden Politieke Partij voor Basisinkomen (Afkorting: PPvB).  

Algemene Leden Vergadering (ALV) Politieke Partij voor Basisinkomen

Op onze bestuursvergadering van 2 september zal de planning en organisatie van een ALV in het najaar bovenaan op onze agenda staan. Wij willen als bestuur, deels nieuw, met leden kennismaken en hopen veel leden te verwelkomen. Onze inzet is dat dit een fysieke bijeenkomst is. Na 2 september krijgen jullie nadere informatie toegestuurd.

Partijopbouw middels kieskringen, coördinatoren en ’helperleden’

Op onze website staan onder het kopje ‘vertegenwoordigde kieskringen’ 5 kieskringen benoemd. Ons land telt 20 kieskringen, dus 15 kieskringen staan niet benoemd. Ze zijn, om zo te zeggen, lege hulzen wat onze partij betreft. Om succesvol aan de landelijke verkiezingen Tweede Kamer 2025 mee te doen, verdient de opbouw en het optuigen van alle kieskringen de hoogste prioriteit.

Het plan is voor de kieskringen op zoek te gaan naar coördinatoren die per kieskring met ‘helperleden’ als team aan de slag gaan om

– zorg te dragen voor de benodigde 30 ondersteuningsverklaringen

– te werken aan verspreiding van het basisinkomen idee in hun regio, het werven van 

  nieuwe leden, houden van bijeenkomsten, flyeren op straat etc. etc.

– regelmatig met het bestuur en andere kieskringen in overleg te gaan om de gang

  van zaken door te nemen, bij te sturen, elkaar te helpen.

Op de komende ALV van onze partij zal onze partijopbouw volop aandacht krijgen. Leden die zich nu al aangesproken voelen kunnen dat aan het bestuur kenbaar maken via invulling van formulieren die op de website staan.

Er zal binnen de bestuurskring – vanwege de komende vakantiemaanden – slechts beperkt tijd beschikbaar zijn hierop in te gaan. Wij zijn benieuwd of er sowieso reacties komen en zullen doen wat wij kunnen doen.

Er zijn contacten gelegd met mensen uit de Vereniging Basisinkomen woonachtig in de kieskringen in Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland en Utrecht. Ik heb gevraagd of zij voor mij een groep van basisinkomen geïnteresseerden bij elkaar willen brengen om daarmee in gesprek te gaan. Ik zal de deelnemers vragen lid te worden van onze partij en mee te helpen aan de opbouw van de kieskring in hun regio en of er mensen zijn die de coördinatie zouden kunnen oppakken.                                                                                                                                                                     

Vernieuwing website

Ons bestuurslid Reginald heeft de afgelopen weken vele uren besteed aan vernieuwing van de website. De website vertoont zich nu met onze nieuwe naam en het eigen logo: de parachute als symbool voor een bestaanszekere, veilige landing voor alle 18plus inwoners van ons land met het basisinkomen. Er is wel enige durf nodig om de parachute sprong te ondernemen!

Een fraai stuk werk van Reginald, onze complimenten en dank daarvoor. Ook de inhoud van de website is ingevuld volgens de meer recente stand van zaken, terwijl de geschiedenis (zie onder kopje archief) niet is vergeten. Naast de desktop-versie moet de website nu ook vlekkeloos werken op elke mobiel. Mocht je toch nog onvolkomenheden vinden, maak dit dan kenbaar via het volgende formulier: (klik hier)

Hoogte basisinkomen en breedte van onze partij

De komende ALV van onze partij wil het bestuur ook met voorstellen komen over belangrijke en complexe zaken als hoogte basisinkomen en hoe breed de partij wordt. Hebben wij enkel standpunten over het basisinkomen of zijn wij een ‘one issue’ partij of zijn we als partij toch breder met standpunten over meer zaken.

Duidelijk is dat het onvoorwaardelijk, leefbaar basisinkomen veel meer is dan alleen een maandelijks bedrag dat aan 18-plussers in ons land wordt uitgereikt.

Het huidige sociale zekerheidsstelsel moet daarvoor voor grote delen op de schop. De invoering van het basisinkomen is een reis naar de toekomst, voor iedere burger individueel en voor de samenleving als geheel.

Het basisinkomen geeft de burger meer vrijheid om over de invulling van leven en doen na te denken, te beslissen. Wil ik meer scholing, is mijn betaalde baan wel het werk wat ik wil doen, ga ik minder betaald werken of ga ik juist op zoek naar betaald werk om zo extra geld te genereren, om rijk te worden.

Welke consequenties gaat het basisinkomen hebben voor de samenleving, gaat de drang tot (te) veel consumeren onverminderd door, blijven wij onze planeet uit putten of helpt het basisinkomen juist wat meer op de plaats rust te houden en het klimaat, de natuur te bewaken. En zou het basisinkomen juist niet goed uitpakken voor het ontstaan van een inclusievere arbeidsmarkt?

Vanzelfsprekend is onze partij ervan overtuigd dat het onvoorwaardelijk, leefbaar basisinkomen positief is voor individu en samenleving. Vandaar natuurlijk onze partij, maar de accenten zullen bij iedere partijgenoot verschillen. Om daar een balans, een gedeelde algemene stellingname als partij in te vinden zal niet meevallen, maar is het proberen waard.

Misschien hebben wij voor de najaars ALV een tekst gereed, die niet alleen stelling neemt betreft de hoogte van het basisinkomen, maar waar wij ook over thema’s als onderwijs, energietransitie, klimaat, kloof rijk – arm, belastingen, bullshit-banen, onnodig werk, de arbeidsmarkt uitspraken doen. Een ambitieus streven maar tevens het proberen waard.

Activiteiten van onze lijsttrekker, nieuwe flyer in de maak

Onze lijsttrekker Sepp Hannen is op pad met werving van nieuwe leden in diverse kieskringen, bezoeken van bijeenkomsten over het basisinkomen, geven van interviews aan persmedia. Sepp heeft ook het maken van een nieuwe flyer ter hand genomen. Wij gaan ervan uit dat de nieuwe flyer voor de najaars ALV ter uitdeling beschikbaar is.

Nota penningmeester

Onze penningmeester Reginald zal een nota schrijven waarin een aantal financiële zaken aan de orde komen. Zaken zoals periodieke berichten over groei ledenbestand, mogelijke betaling van contributies via incasso en welke andere bank mogelijk bij ons past. Over die nota zal het bestuur in september besluiten nemen.

Nieuws uit de Vereniging Basisinkomen en Team OBI Amsterdam

Zaterdag 26 mei vond in Huis van Wijk Rivierenbuurt een interessante dialoogtafel plaats. Een gezamenlijk initiatief van Team OBI Amsterdam en de Vereniging Basisinkomen. Susan Delsing, lid van ons bestuur en voorzitter van team Amsterdam, leidde het gesprek aan de dialoogtafel met als bijzondere gast, Sarath Davala uit India, die voorzitter is van BIEN, het Basic Income Earth Network. Sepp en ik waren er ook, als toeschouwers. Van de bijeenkomst zijn opnamen gemaakt. Meer hierover is ongetwijfeld te vinden op de website van de Vereniging Basisinkomen en de facebook app van Team OBI Amsterdam.

Na de dialoogtafel had Sepp, samen met Hilde Latour, bestuurslid van de Vereniging Basisinkomen, een gesprek met de hoofdredacteur van de Andere Krant. Het interview verschijnt zo mogelijk in de week van 12 juni in die krant.

Tot mijn volgende brief,

Eric Binsbergen, voorzitter, juni 2023

NAWOORD ter verduidelijking over wie welke organisatie is.

Wij zijn de Politieke Partij voor Basisinkomen. Daarnaast bestaat er ook de Vereniging Basisinkomen, een landelijke vereniging die zich politiek onafhankelijk opstelt en geen uitspraken doet over partijpolitieke voorkeuren. De Vereniging lobbyt wel bij alle politieke partijen om het onvoorwaardelijk, leefbaar basisinkomen hoog op hun prioriteitenlijstje te zetten. De Vereniging heeft net als wij een eigen website waar veel interessante en nuttige informatie over ons thema basisinkomen is te lezen. De Vereniging kent ook lokale afdelingen die tamelijk onafhankelijk van de landelijke vereniging functioneren. Het Team OBI Amsterdam is een van die lokale ‘hubs’ van de Vereniging. Team OBI Amsterdam heeft een eigen app waar veel en vaak op gefacebookt wordt voor en door degenen die erbij zijn aangesloten.

De banden tussen (bestuurs-)leden van onze partij en die van de vereniging en team OBI Amsterdam zijn innig. Wij zijn ook goed op de hoogte van elkaars activiteiten en gebruiken elkaars kwaliteiten, maar waken ervoor gescheiden te houden wat gescheiden moet blijv

Lidmaatschap van zowel de Politieke Partij voor Basisinkomen, als van de Vereniging Basisinkomen, als van Team OBI Amsterdam is toegestaan en bestaat.